มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412211001  นางสาวขนิษฐา เสโส  Miss Khanistha Seso  
26412211002  นางสาวจิราวรรณ คงอยู่  Miss Jirawan Khongyoo  
36412211003  นางสาวปรียาภรณ์ เรืองวิชา  Miss Priyapron Rueangwicha  
46412211004  นางสาววริศรา สมแตง  Miss Waritsara Somtaeng  
56412211005  นางสาวอรปรียา แย้มเมล์  Miss Onpreeya Yaemme  
66412211006  นางสาวอังค์วรา เขียวเมือง  Miss Angwara Khiaomueang  
76412211007  นาย ณัฐพงศ์ ลำขวัญ  Mr. Natthaphong Lamkhwan