มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412213001  นางสาวจิดาภา มรดกพนา  Miss Jidapa Moradokphana  
26412213002  นางสาวจิราภา ผิวพิมพ์ดี  Miss Jirapa Piwpimdee  
36412213003  นางสาวทิพย์ไพวรรณ คงกล่อม  Miss Tippaiwan Kongklom  
46412213004  นางสาวปภาวดี ธรรมมุนี  Miss Paphawadee Thammunee  
56412213005  นางสาวประภาพร ฟักปั้น  Miss Praphaporn Fakpan  
66412213006  นางสาวพิมพ์สุจี สงปาน  Miss Pimsujee Songparn  
76412213007  นางสาวมณีรัตน์ คำเลิศ  Miss Maneerat Kamlerd  
86412213008  นางสาววรรณษา ตุ่นเป็ง  Miss Wannasa Toonpeng  
96412213009  นางสาววลัยพรรณ ภูมี  Miss Walaiphan Phumee  
106412213010  นางสาวอรัญญา อินรอด  Miss Arunya Inrod