มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412212001  นางสาวขัตติยา เยาวะภาว์  Miss Khattiya Yaowapha  
26412212002  นางสาวโชตินันท์ รักป้อม  Miss Chotinan Rakpom  
36412212003  นางสาวณัฐพร จันทร์พันธ์  Miss Natthaphon Janphan  
46412212004  นางสาวธัญญพัทธ์ อุคำ  Miss Thanyaphat U-Kham  
56412212005  นางสาวเนตรนภา จ้อยม่วง  Miss Naetnapra Joumoung  
66412212006  นางสาวพิจิตตรา สงัด  Miss Pijittra Sa-Ngat  
76412212007  นางสาวมุธิตา นาคทอง  Miss Muthita Nakthong  
86412212008  นางสาววรัญญา จงเทพ  Miss Waranya Jongthep  
96412212009  นางสาววิสสุตา คงทอง  Miss Witsuta Khongthong  
106412212010  นางสาวศศิ บุญธานี  Miss Sasi Boontanee  
116412212011  นางสาวสุภาดา อยู่เส็ง  Miss Supada Yuseng