มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412231001  นางสาวณัฐชยา สุดดี  Miss Natchaya Suddee  
26412231002  นางสาวธนพร นิราราช  Miss Thanaporn Nirarach  
36412231003  นางสาวนริศา โอดคง  Miss Narisa Oadkhong  
46412231004  นางสาวปวิชญา ชาวเวียง  Miss Pawichaya Chaowiang  
56412231005  นางสาวปัณณพร สุทธิศักดิ์  Miss Pannaphorn Sutthisak  
66412231006  นางสาววิมลสิริ สนธิโพธิ์  Miss Wimonsiri Sonthipho  
76412231007  นางสาวสุพิชญา ปักษี  Miss Supitchaya Paksee  
86412231008  นางสาวอัจฉราวดี ตาลน้อย  Miss Acharawadee Talnoi  
96412231009  นายกรรชัย สินเอี่ยม  Mr. Kanchai Sinaim  
106412231010  นายกิตติพรชัย ขวยเขิน  Mr. Kittiphonchai Kuaykern  
116412231011  นายจิรายุ โหกลัด  Mr. Jirayu Hoklat  
126412231012  นายชณัฐธัญนพ โพธิ์สอนก่ำ  Mr. Chanatthanyanop Phosonkam  
136412231013  นายณัฐพล หลาบเหมทุม  Mr. Nattpol Labhemthum  
146412231014  นายเดชสิทธิ์ ขันตี  Mr. Detsit Khantee  
156412231015  นายธนกฤต เพชรเกตุเมือง  Mr. Thanakrit Phetketmueang  
166412231016  นายธนโชติ นรพงษ์  Mr. Thanachot Norapong  
176412231017  นายธนากร คันศร  Mr. Thanakorn Khansorn  
186412231018  นายปริวัฒน์ ทองเกลี้ยง  Mr. Pariwat Thongkliang  
196412231019  นายพีรดนย์ นันตา  Mr. Phiradon Nanta  
206412231020  นายภาคภูมิ โสภาระ  Mr. Pakpoom Sopara  
216412231021  นายสหธัช ธีรสกุลวงศ์  Mr. Sahatuch Teerasakulwong  
226412231022  นายสิทธิโชค พุฒกรณ์  Mr. Sittchok Putkorn  
236412231023  นายสิทธินนท์ พิมวันนา  Mr. Sithinon Phimwanna  
246412231024  นายอภิสิทธิ์ ฝ่ายราษฎร์  Mr. Apisit First  
256412231025  นายอรุณ กลิ่นทอง  Mr. Aroon Klinthong  
266412231026  นายอัมรินทร์ กลิ่นพุฒ  Mr. Ammarin Klinput  
276412231053  นาย ก้องภพ ด่อนดี  Mr. Kongphop Dondee