มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412231027  นางสาวกนกวรรณ อินทร์หมี  Miss Kanokuarrn Insmi  
26412231028  นางสาวชลดา ยี่หวา  Miss Chonlada Yihwa  
36412231029  นางสาวธารารัตน์ หมอกมืด  Miss Tararat Hmokmued  
46412231030  นางสาวนภัสสร แซ่เกอ  Miss Napasson Saeger  
56412231031  นางสาวเบญจวรรณ ช่วยค้ำชู  Miss Benchawan Chuaikhamchu  
66412231032  นายเกียรติขจร ปานทอง  Mr. Kietkhajon Panthong  
76412231033  นายเกียรติศักดิ์ สังข์ขวาง  Mr. Kiiadtisak Sangkwang  
86412231034  นายคุณานนท์ จัดการ  Mr. Kunanon Chudkarn  
96412231035  นายชัยรัตน์ ด่านจิระมนตรี  Mr. Chairat Danjiramontre  
106412231036  นายธงชัย ดียิ่ง  Mr. Thongchai Deeying  
116412231037  นายนนทวัฒน์ งอกงาม  Mr. Nontawad Ngokngam  
126412231038  นายนพดล บาลไธสงค์  Mr. Nobphadon Banthaisong  
136412231039  นายนันทวัฒน์ มาศทอง  Mr. Nantawat Matthong  
146412231040  นายปฏิภาณ บงการณ์  Mr. Patiphan Bongkan  
156412231041  นายประภวิษณุ์ ทองมี  Mr. Prapawit Thongmee  
166412231042  นายปิติภัทร บุญธนพร  Mr. Pitipat Boonthanaporn  
176412231043  นายพงษ์วิวัฒิ เทียบรัตน์  Mr. Phongviwat Thiabrat  
186412231044  นายพฤทธิพร แคนยุกต์  Mr. Phruetthiphon Khaenyuk  
196412231045  นายพิเชษฐ์ คำสอน  Mr. Pichet Komson  
206412231046  นายพุทธิพงษ์ ใจแสน  Mr. Phuttipong Jaisean  
216412231047  นายภัทรพล เสาธง  Mr. Pattarapon Saothong  
226412231048  นายภัทรุตม์ ศรีสว่าง  Mr. Phattarut Srisawang  
236412231049  นายภัสกร คำพวง  Mr. Phassakorn Kampoung  
246412231050  นายวรรณธัช แสงทอง  Mr. Wannathat Sangthong  
256412231051  นายศุภกร รอดมณี  Mr. Supakorn Rodmanee  
266412231052  นายอมรเทพ สายทอง  Mr. Amorntep Saithong