มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412224001  นางสาวกมลวรรณ บุญโต  Miss Kamonwan Boonto  
26412224002  นางสาวนารีรัตน์ กีเรียง  Miss Nareerat Keeriang  
36412224003  นางสาวประกายมุข วิชิต  Miss Prakamuk Wichil  
46412224004  นางสาวภัทรสุดา สิงห์สถิตย์  Miss Pattharasuda Singsatit  
56412224005  นางสาวรัตนาภรณ์ แสงทอง  Miss Rattanaphon Saengthong  
66412224006  นางสาววาสนา ใจแสง  Miss Wadsana Jaisang  
76412224007  นางสาวอนันพร แสงปัญญา  Miss Ananporn Saengpanya  
86412224008  นายกฤษฎา สุพรม  Mr. Kritsada Suphrom  
96412224009  นายกฤษณ มีดี  Mr. Kritsana Meedee  
106412224010  นายกึกก้อง ไมลา  Mr. Kuekkong Maila  
116412224011  นายเขษมศักดิ์ เสวิสิทธิ  Mr. Khasemsak Sawisit  
126412224012  นายจักรพันธ์ มูลเณร  Mr. Jakkapan Moonnen  
136412224013  นายเฉลิมรัฐ เฮงสหัศวรรษ  Mr. Chaloemrat Hengsahatsawat  
146412224014  นายณัฐพงษ์ ขิงทองหอม  Mr. Natthaphong Khingtonghom  
156412224015  นายณัฐพล บุญมี  Mr. Nattapon Boonmee  
166412224016  นายตะวัน ปานคง  Mr. Tawan Pankhong  
176412224017  นายทศพล อินทนนท์  Mr. Todsapon Intanon  
186412224018  นายธนกฤต สายโสภา  Mr. Thanakrit Saisopha  
196412224019  นายธิชานนท์ สาดคำ  Mr. Thichanon Satkham  
206412224020  นายนรุตม์ชัย ทิพย์มี  Mr. Narutchai Tipmee  
216412224021  นายภัทรดนัย หอมจันทร์  Mr. Phatdanai Homjhan  
226412224022  นายรัศมิ์วัต มีเพชร  Mr. Rassawat Meephet  
236412224023  นายศรัณย์ บุญผ่อง  Mr. Sarun Boonpong  
246412224024  นายสมัชญ์ เทพประมวล  Mr. Samat Theppramual  
256412224025  นายอภิวิชญ์ ปรางโท้  Mr. Apiwit Prangto  
266412224026  นายอภิวิชญ์ ปานแดง  Mr. Aphiwit Pandaeng  
276412224027  นายอรรณพ สุดไทย  Mr. Annop Sutthai  
286412224028  นายอำนาจ พรหมบุตร  Mr. Aumnat Promboot  
296412224029  นายอุดมพงษ์ ปิ่นทอง  Mr. Udomphong Pinthong