มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412257001  นางสาวชุติมา ภักดีสอน  Miss Chutima Phakdison  
26412257002  นางสาวเสาวลักษณ์ ปุญญประโชติ  Miss Saowalak Punyaprashot  
36412257003  นางสาวอนุชจรีย์ ต้อนไล่  Miss Anutcharee Tonrai  
46412257004  นายฐิติพันธ์ ขจรพุทธรักษา  Mr. Thitiphan Kajonputtaraksa  
56412257005  นายภัทรภณ สังวาลรัมย์  Mr. Phattharaphon Sangwanram