มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412201001  นางสาวกัญญารัตน์ พานเงิน  Miss Kanyarat Phanngoen  
26412201002  นางสาวจิรนันท์ จันเเสงศรี  Miss Jiranan Jansaengsri  
36412201003  นางสาวฉันท์สินี คันทะชุมภู  Miss Chansinee Kantachumpou  
46412201004  นางสาวมนัสนันท์ แก้วศรีทัศน์  Miss Manatsanan Kaewseethat  
56412201005  นางสาววรัญญา พุ่มเกตุ  Miss Waranya Phamket  
66412201006  นางสาววันวิสา กันยาประสิทธิ์  Miss Wanwisa Kanyaprasit  
76412201007  นางสาวศศิกานต์ เที่ยงทัน  Miss Sasikan Tiangtan  
86412201008  นางสาวสุนิตรา สายบุญชู  Miss Sunitta Saibunchu  
96412201009  นางสาวสุนิษา วงษ์ด่วน  Miss Sunisa Wongduan  
106412201010  นายกฤตยชญ์ หล่มระฤกษ์  Mr. Krittayot Lomraluek  
116412201011  นายฐิติวัฒน์ ปัณราช  Mr. Thitiwat Punnarat  
126412201012  นายธนาณัติ จันทร์ดารา  Mr. Thananut Jundara  
136412201014  นายบุญฤทธิ์ แสงอาทิตย์  Mr. Boonyarit Saengarthit  
146412201015  นายปิยวัฒน์ พรมรักษา  Mr. Piyawat Phromraksa  
156412201016  นายอณาวินทร์ ศรีสกุล  Mr. Anawin Srisakul  
166412201017  นายอภิชาติ แสงอุดม  Mr. Apichart Sangaudom  
176412201018  นายอรรถพร อ้นอินทร์  Mr. Attapon Onin  
186412201019  นาย อชิตพล จันทะคุณ  Mr. Achittaphon Chanthakhun