มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412229001  นางสาวกชกร จันทร์โต  Miss Kodchakorn Chanto  
26412229002  นางสาวนพรัตน์ แจ่มทุ่ง  Miss Nopparat Jamtung  
36412229003  นางสาวนริศรา กันตง  Miss Narisara Kantong  
46412229004  นางสาววรรณัฐ สุทธิ  Miss Wannat Sutti  
56412229005  นางสาววิกทรอเรีย ลีดเดิล  Miss Victoria Liedl  
66412229006  นางสาววิภาวดี ดวงหิรัญ  Miss Vibhavadi Duanghiran  
76412229007  นางสาวศรยา สิงห์รอ  Miss Soraya Singro  
86412229008  นางสาวสุพรรษา จันทร์เดช  Miss Supansa Jandet  
96412229009  นางสาวอรรถยา บุญเกิด  Miss Attaya Boonkerd  
106412229010  นายกิตติพัฒน์ พันธุ์เอี่ยม  Mr. Gitthiphat Panaeim  
116412229011  นายคันธารัตน์ จันทร์หอม  Mr. Kuntaharet Junhom  
126412229012  นายจริศักดิ์ เนตรภู่  Mr. Chirasak Netphu  
136412229013  นายชาญณรงค์ คำเนียม  Mr. Channarong Khamniam  
146412229014  นายธรรมนูญ อ่อนพิมพ์  Mr. Thammanun Aonpim  
156412229015  นายธีรศักดิ์ ชูชิต  Mr. Thirasak Chuchit  
166412229017  นายภูวดล ย่อมแอ่น  Mr. Poowadol Yoman  
176412229018  นายสิขเรศ ฤทธิ์ล้ำ  Mr. Sikharet Ritlam