มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412234001  นางสาวกมลชนก หลำพริ้ง  Miss Kamonchanok Lamphring  
26412234002  นางสาวเขมิสรา คุณสิน  Miss Kemisara Kunsin  
36412234003  นางสาวจันทรา แก้วทุ่ง  Miss Juntra Kaewthung  
46412234004  นางสาวจันทิมา สุปะไตย  Miss Jantima Supatai  
56412234005  นางสาวจิณกัญญา คร่องแคล้ว  Miss Jinkanya Khrongknaeo  
66412234006  นางสาวจิตอารีย์ ราชา  Miss Jitarree Racha  
76412234007  นางสาวชนิกานต์ ขอผล  Miss Chanikan Khopon  
86412234008  นางสาวณัฐกานต์ ปานรักษ์  Miss Natthakan Panrak  
96412234009  นางสาวธนภรณ์ สิงห์เพ็ชร  Miss Thanaporn Singphet  
106412234010  นางสาวปทิตตา แสนน้อย  Miss Pathitta Saennoi  
116412234011  นางสาวสุธาธินี สุขันธ์  Miss Sutatinee Sukun  
126412234012  นางสาวอจิรวดี หึมวัง  Miss Achirawade Huemwang  
136412234013  นายเกียรติศักดิ์ แชมี  Mr. Kiattisak Chami  
146412234014  นายชนัฐ รอดรัตน์  Mr. Chanat Rodrat  
156412234015  นายธนวันต์ บุญทั่ง  Mr. Thanawan Boonthang  
166412234016  นายเพชร บุญสะระณะ  Mr. Phet Bunsarana  
176412234017  นายภานุพงษ์ ศิริฐาน  Mr. Phanuphong Sirithan  
186412234018  นายภูวเดช คำหล้า  Mr. Puwadet Khamla  
196412234019  นายเมษา ดำมินเศก  Mr. Meysa Damminsek  
206412234020  นายรวิพล แก้วมงคล  Mr. Rawipon Kaewmongkhol