มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง (Health and Cosmetic Product Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412273001  นางสาวกนกวรรณ ฟูเตป  Miss Kanokwan Futep  
26412273002  นางสาวกนกวรรณ สาระจันทร์  Miss Khanokwan Sarajan  
36412273003  นางสาวกัญญารัตน์ แซ่หยาง  Miss Kanyarat Saeyang  
46412273004  นางสาวกันยา แช่มช้อย  Miss Kanya Chaemchoy  
56412273005  นางสาวจันจิรา อินทร์แตง  Miss Janjeera Intang  
66412273006  นางสาวจิตตา บางยิ้ม  Miss Jitta Bangyim  
76412273007  นางสาวฐิติพร เลาวกุล  Miss Thitiporn Laowakul  
86412273008  นางสาวณัฐชา ใสสะรัง  Miss Natcha Saisarang  
96412273009  นางสาวณัฐธิดา สอสุดใจ  Miss Natthida Sosutchai  
106412273010  นางสาวณัฐพร กุลสอนนาน  Miss Nattapon Kunsornnan  
116412273011  นางสาวนริศรา บุญเรียบ  Miss Narisara Bunriab  
126412273012  นางสาวเบญจวรรณ สารเถื่อนแก้ว  Miss Benjawan Santhueankaew  
136412273013  นางสาวปรีณัชชา ทองศรี  Miss Prinatcha Thongsri  
146412273014  นางสาวปิยวรรณ ปิ่นอินทร์  Miss Piyawan Pin-In  
156412273015  นางสาวปิยะธิดา สองขุนทด  Miss Piyathida Songkhunthod  
166412273016  นางสาวผริตา บุญตาม  Miss Pharita Boontam  
176412273017  นางสาวพีรยา ยมจินดา  Miss Peeraya Yomjinda  
186412273018  นางสาวภัทรานิษฐ์ ผิวชา  Miss Phatthanit Phiwcha  
196412273019  นางสาวภาสินี ชานุวัตร  Miss Phasinee Chanuwat  
206412273020  นางสาวณัฏฐ์นราพัทธ์ อุ่นจิตร  Miss Natthnaraphat Aunjit  
216412273021  นางสาววรากร บุญประสพ  Miss Warakorn Boonprasop  
226412273022  นางสาววันวิสา คำพาอินทร์  Miss Wanwisa Khampa-In  
236412273023  นางสาวสิรีธร ก่อวงษ์  Miss Sireethon Kowong  
246412273024  นางสาวสุนันทา จิ๋วกร่าง  Miss Sunanta Jewkrang  
256412273025  นางสาวสุนิตา อ่อมฤทธิ์  Miss Sunita Aomrit  
266412273026  นางสาวสุพรรณณี ประสิทธิกร  Miss Suphannee Parsithikorn  
276412273027  นางสาวอนันตญา คำเหล็ก  Miss Anantaya Khamlek  
286412273028  นางสาวอภิษฎา พรมภักดี  Miss Aphisada Prompakdee  
296412273029  นางสาวอรนุช ใจกรุณา  Miss Ooranut Jaikaruna  
306412273030  นางสาวอริสรา จำศิล  Miss Aritsara Jamsil  
316412273031  นางสาวอุไรวรรณ แจ่มทองหลาง  Miss Uraiwan Jamthonglang