มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Animal Science and Aquaculture) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412274001  นางสาวกัญญารัตน์ ละหานนอก  Miss Kanyarat Lahannok  
26412274002  นางสาวกุลิสรา คุ้มสวัสดิ์  Miss Kulisara Kumsawad  
36412274003  นางสาวเกศินี รอดเส็ง  Miss Kesinee Rodseng  
46412274004  นางสาวจิราภา ใจตรงดี  Miss Jirapa Jaitongdee  
56412274005  นางสาวปรีณาพรรณ หวาดตาลเตี้ย  Miss Preenapan Hwattantia  
66412274006  นางสาวปลายฟ้า พาแก้ว  Miss Plaifa Phakaew  
76412274007  นางสาวปองปรีดา ชัยวงค์  Miss Pongpeeda Chaiwong  
86412274008  นางสาวปุณยาพร ฉิมวรรณ  Miss Punyaporn Chimwan  
96412274009  นางสาวเปี่ยมสุข คำดี  Miss Piemsuk Khamdee  
106412274010  นางสาวพลอยชมภู ลาสาน  Miss Ploychomphoo Lasan  
116412274011  นางสาววรรณภา วงษ์อามาตย์  Miss Wannapa Wongarmat  
126412274012  นางสาววิชานาถ อยู่ชูฉาย  Miss Wichanart Yoochoochai  
136412274013  นางสาวศิริรัตน์ มีสง่า  Miss Sirirat Mesa-Nga  
146412274014  นางสาวสุกัญญา วิชนี  Miss Sukanya Wichani  
156412274015  นางสาวอัญชลีพร โมกขำ  Miss Aunchaleeporn Mockkam  
166412274016  นายณัฐวุฒิ อินสอน  Mr. Nattawut Inson  
176412274017  นายธนายุทธ พุทธนาค  Mr. Thanayut Phutnak  
186412274018  นายนิพนธ์ จูเปีย  Mr. Nipon Jupia  
196412274019  นายเมธาสิทธิ์ โพธิ์เทพ  Mr. Methasit Phothep  
206412274020  นายวชิรานนท์ โนนทิง  Mr. Wachiranon Nonting  
216412274021  นายสิทธิพล พุ่มเมือง  Mr. Sittipon Pummung  
226412274022  นายอภินันทน์ เดือนเพ็ญ  Mr. Apinan Duanpen  
236412274023  นายอภิสิทธิ์ สาทิพจันทร์  Mr. Aphisit Sathipchan  
246412274024  นายอานนท์ มั่นคง  Mr. Arnon Mankhong