มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา (Integration of Health, Aesthetics and Spa) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412267001  นางสาวขณิฐา นุเวที  Miss Khanitha Nuwatee  
26412267002  นางสาวนราทิพย์ กิจพิทักษ์  Miss Narathip Kitpitak  
36412267003  นางสาวพาณิภัค เวียนระวัง  Miss Phaniphak Wianrawang  
46412267004  นางสาววิภาสินี เปรมใจ  Miss Wiphasini Premchai  
56412267005  นายอรรถกร แสงจันทร์  Mr. Atthakorn Sagjun