มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412419001  นางสาวกรรวี โอภาษี  Miss Konrawee Ophasee  
26412419002  นางสาวกัญญาพัชร หงอนไก่  Miss Kanyaphat Hngonkai  
36412419003  นางสาวกัญญารัตน์ ไม้งิ้ว  Miss Kanyarat Mai-Ngew  
46412419004  นางสาวจันทราภรณ์ อินทะ  Miss Chantraphon Intha  
56412419005  นางสาวจุฑามาศ เกตุศรี  Miss Juthamas Ketsri  
66412419006  นางสาวชิดชนก บุบผาเต  Miss Chidchanok Bubpate  
76412419007  นางสาวฐิณัฎชญา อัครพชรเดโช  Miss Thinatchaya Akharapacharadaecho  
86412419008  นางสาวฐิตาภา วัฒนสุทธิ  Miss Thitapha Watthanasutthi  
96412419009  นางสาวณัฐฐินันท์ ชุมพรผ่อง  Miss Natthinan Chumphonphong  
106412419010  นางสาวทิพย์สุคนธ์ พุ่มพวง  Miss Thipsukon Phumpuang  
116412419011  นางสาวธารารัตน์ รักษาพรม  Miss Thararat Ruksaphom  
126412419012  นางสาวนภาวัลย์ ใจดี  Miss Napawan Jaidee  
136412419013  นางสาวนัทสรี แสงหิรัญ  Miss Natsaree Sanghirun  
146412419014  นางสาวนันทิชา รอทอง  Miss Nunthicha Rothong  
156412419015  นางสาวปภานันท์ ปัญญาดิบ  Miss Papanan Panyadib  
166412419016  นางสาวปิยะวรรณ วงศ์จันทร์  Miss Piyawan Wongchan  
176412419017  นางสาวพรรณปพร มูลวงษ์  Miss Panparporn Moonwong  
186412419018  นางสาวพรสุดา วรรณโล  Miss Pornsuda Wannalo  
196412419019  นางสาวพลอยพรรณ หมีพุฒ  Miss Ploypan Meeput  
206412419020  นางสาวพิจิตรา แถวอุทุม  Miss Phijittra Thaewouthum  
216412419021  นางสาวพิมพ์วิภา ชาภักดี  Miss Phimwipa Chaphakdee  
226412419022  นางสาวพิมลพรรณ เมฆฉาย  Miss Phimonphan Mekchay  
236412419023  นางสาวภาวิณี ตรีอินทร์  Miss Pawinee Tree-In.  
246412419024  นางสาววรัญญา ประทุมมินทร์  Miss Waranya Prathummin  
256412419025  นางสาววรัญญา สุดโท้  Miss Waranya Sudtho  
266412419026  นางสาววันวิสา สัมภวัน  Miss Wanwisa Sampawan  
276412419027  นางสาวศิรินภา นีระพันธ์  Miss Sirinapa Neerapan  
286412419028  นางสาวสุธาวัลย์ จีนาวุฒิ  Miss Suthawan Jeenawut  
296412419029  นางสาวสุพัตรา สุริยันต์  Miss Suphattra Suriyan  
306412419030  นางสาวสุภัสรินทร์ ทุนมาก  Miss Suphatsarin Thunmak  
316412419031  นางสาวหทัยพันธน์ เงินคง  Miss Hathaipan Ngernkong  
326412419032  นางสาวอรัญญา โตน้อย  Miss Aranya Tonoi  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412419033  นางสาวอริสา วงษ์มา  Miss Arisa Wongma  
346412419034  นางสาวอินทิรา เอมละออ  Miss Inthira Aemlaor  
356412419035  นางสาวไอลดา กล่ำเถื่อน  Miss Ilada Klamtuen  
366412419036  นายจุลจักร อินทรปาสาณ  Mr. Junlajak Intarapasan  
376412419037  นายธนธรณ์ ชามั่ง  Mr. Tanatorn Chamang  
386412419038  นายธนบดี ศิริเมืองยม  Mr. Tanabordee Sirimuangyom  
396412419039  นายธนวัฒน์ แสงแก้ว  Mr. Thanawat Sangkaew  
406412419040  นายธีรภัทร แก้วใหญ่  Mr. Teerapat Kaewyai  
416412419041  นายนฤพน พุ่มเกตุ  Mr. Naruephon Phumket  
426412419042  นายนิธิศ ยิ่งสูง  Mr. Nithit Yingsoong  
436412419043  นายบดินทร์ คุณารัตน์  Mr. Badin Kunarat  
446412419044  นายภูเขา เผื่อนงูเหลือม  Mr. Phukhao Phuennguluem  
456412419045  นายอมรเทพ ทับเงิน  Mr. Omorthep Thapngoen