มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412419046  นางสาวกมลลักษณ์ ป้อมแสง  Miss Kamonlak Pomsaeng  
26412419047  นางสาวกรรณิการ์ คุณสุทธิ์  Miss Kannika Khunnasut  
36412419048  นางสาวกัญญารัตน์ ทานวัน  Miss Kanyarat Tanwan  
46412419049  นางสาวจีรพร สงสนั่น  Miss Chiraphon Songsanan  
56412419050  นางสาวจุฑามาศ กว้างศูนย์  Miss Juthamas Kwangsoon  
66412419051  นางสาวจุฬารัตน์ เกตุอินทร  Miss Jurarat Ketainthon  
76412419052  นางสาวเจนนิสา คีรีกีรติ  Miss Jennisa Keereekirati  
86412419053  นางสาวชลธิชา ทองเชตุ  Miss Chonthicha Thongchet  
96412419054  นางสาวณัฐธิชา สายกระสุน  Miss Natthicha Saikrasoon  
106412419055  นางสาวณิชาพัชร นาคแว่น  Miss Nichapat Nakwan  
116412419056  นางสาวทัศนีย์ แสงมะณี  Miss Thutsanee Sangmanee  
126412419057  นางสาวธนิตา ตันแสงป้อ  Miss Tanita Tunsangpo  
136412419058  นางสาวนภัสกร ดำมินเศก  Miss Naphatsakorn Damminsek  
146412419059  นางสาวนภาพร สิทธิ  Miss Napaporn Sitti  
156412419060  นางสาวนัชชา ฉิมเทศน์  Miss Natcha Chimtat  
166412419061  นางสาวปวีณา แก้วกองทรัพย์  Miss Phaweena Kaewkongsab  
176412419062  นางสาวผกามาศ มุ่งเครือกลาง  Miss Phakamas Moongkhruaklang  
186412419063  นางสาวพรทิพย์ ศรีจริยา  Miss Pronthip Srijariya  
196412419064  นางสาวพิมพ์ชนก ดนตรี  Miss Pimchanok Dontree  
206412419065  นางสาวภิญญาพัชร์ ดาวเทศ  Miss Pinyapach Dowtade  
216412419066  นางสาวรินรดี แซ่โซ้ง  Miss Rinradee Saesong  
226412419067  นางสาววรรณิดา สว่างเรืองฤทธิ์  Miss Wannida Sawangrueangrit  
236412419068  นางสาววราภรณ์ แซ่ฮ้อ  Miss Waraporn Saehor  
246412419069  นางสาวศศิธร มวลชู  Miss Sasithorn Muanchoo  
256412419070  นางสาวศุภชัญญา คำไร  Miss Supachanya Kamrai  
266412419071  นางสาวศุภนิดา จูอาภรณ์  Miss Suphanida Juarporn  
276412419072  นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์สอน  Miss Suphaphit Sangson  
286412419073  นางสาวศุภิสรา สังข์สอน  Miss Suphisara Sangson  
296412419074  นางสาวสิดารัศมิ์ ไคร้ยะ  Miss Sidaras Kraiya  
306412419075  นางสาวสิริลักษ์ โอษฐงาม  Miss Siriluck Ontngam  
316412419076  นางสาวโสรญา แซ่กือ  Miss Soraya Saekue  
326412419077  นางสาวอัญชริกา หมู่ขำ  Miss Ancharika Mukham  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412419078  นางสาวอารียา เชื้อปุย  Miss Areeya Chueipuy  
346412419079  นางสาวเอเชีย แซ่กือ  Miss Asia Saekue  
356412419080  นายกรภัทร ปานตะวัน  Mr. Koraphat Pantawan  
366412419081  นายคฑาวุธ กาสมุทร์  Mr. Kathawut Kasamut  
376412419082  นายธนิตานนท์ วงค์โคคุ้ม  Mr. Thanitanon Wongkh0khum  
386412419083  นายธีระศักดิ์ ทองไทย  Mr. Thirasak Thongthai  
396412419084  นายนพพร หงษ์ลอ  Mr. Nobporn Honglor  
406412419085  นายนันทกานต์ ศาลางาม  Mr. Nantakarn Sala-Ngam  
416412419086  นายบดินทร์ชัย คงทรัพย์  Mr. Badinchai Kongsap  
426412419087  นายภวัต พิพิธ  Mr. Phawat Phiphit  
436412419088  นายวันเฉลิม เรียนพร้อม  Mr. Wanchaleam Rianphrom  
446412419089  นายศุภณัฐ สนเพ็ง  Mr. Supanat Sonpheng