มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412420001  นางสาวกฤตรัตน์ ศิลปี  Miss Krittarat Silpi  
26412420002  นางสาวกวินทิพย์ โพธิ์เงิน  Miss Kawinthip Phongoen  
36412420003  นางสาวกัญญาภัค เมฆเจริญ  Miss Kanyapak Mekcharoen  
46412420004  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร  Miss Kanyarat Chantron  
56412420005  นางสาวกานต์ธิดา เสิกภูเขียว  Miss Kantida Serkpookiaw  
66412420006  นางสาวกานต์มณี มะโนวงค์  Miss Kanmanee Manowong  
76412420007  นางสาวจณิสตา ยิ้มเจริญ  Miss Chanisata Yimcharoen  
86412420008  นางสาวจิดาภา จันเดช  Miss Jidapa Jundet  
96412420009  นางสาวจิราพัชร ทองปอน  Miss Jiraphat Thongpon  
106412420010  นางสาวชนัญญา บุญรักษา  Miss Chanunya Boonraksa  
116412420011  นางสาวฌัชฌานันท์ เพ็งพันธ์  Miss Natchanan Phengphan  
126412420012  นางสาวณัฐกานต์ เมืองพรหม  Miss Nattakarn Meungprom  
136412420013  นางสาวณัฐธิชา ดีรอด  Miss Natticha Deerod  
146412420014  นางสาวตติยาภา พุ่มไพจิตร  Miss Tatiyapha Phumphaichit  
156412420015  นางสาวทัศนีย์ โพธิ์อ่อน  Miss Thassanee Photioon  
166412420016  นางสาวธนิตาภรณ์ มาสอน  Miss Thanitaporn Mason  
176412420017  นางสาวธารีรัตน์ เฉลิมธนาภิรมย์  Miss Tareerat Chaloemthanaphirom  
186412420018  นางสาวนพวรรณ เมืองทอง  Miss Noppawan Muangtong  
196412420019  นางสาวนภสร ทองขำ  Miss Napasorn Thongkham  
206412420020  นางสาวนันทิดา แสนคำแพ  Miss Nanthida Saenkhampae  
216412420021  นางสาวนารดา พุ่มพวง  Miss Narada Phumphoung  
226412420022  นางสาวน้ำฝน สุขค่า  Miss Namfon Sookkha  
236412420023  นางสาวนิรมล -  Miss Niramon Nosurname  
246412420024  นางสาวเนตรนภา ขันแก้ว  Miss Neadnapa Khunkaew  
256412420025  นางสาวบุศรินทร์ ป่าเขียว  Miss Budsarin Pakhiao  
266412420026  นางสาวประภัสสร ชนะแก้ว  Miss Prapatsorn Chanakaew  
276412420027  นางสาวปัทมวรรณ นามน้าวแสง  Miss Pattamawun Namnaowsaeng  
286412420028  นางสาวปิยมาศ สิงห์โตแดง  Miss Piyamas Singtodaeng  
296412420029  นางสาวปิยวรรณ เพ็ชร์ยัง  Miss Piyawan Petchyoung  
306412420030  นางสาวปุระมณี บุญเรือง  Miss Puramanee Bunreung  
316412420031  นางสาวพรรณนิภา ระลึกชอบ  Miss Pannipa Raluekchop  
326412420032  นางสาวพลอยไพลิน พลอยไป  Miss Ploypailin Ploypai  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412420033  นางสาวพิรญาณ์ พุกจันทร์  Miss Phiraya Pukjan  
346412420034  นางสาวภัณฑิรา เครือหงษ์  Miss Phantira Kruehong  
356412420035  นางสาวเภาวนา มานุวงษ์  Miss Paowana Manuwong  
366412420036  นางสาววริศรา แซ่ด่าน  Miss Waritsara Sae  
376412420037  นางสาววารินทร์ จันทร์หมี  Miss Warin Chanmee  
386412420038  นางสาววิภาดา ทรงสัจจา  Miss Wipada Songsadja  
396412420039  นางสาวศุภัคษร ภักดี  Miss Supaksorn Phakdee  
406412420040  นางสาวสกุณรักษ์ เขียวเนียม  Miss Sakunnarak Khiaoniam  
416412420041  นางสาวสุภาวิณี อ่อนสิงห์  Miss Supawinee Onsing  
426412420043  นางสาวอัจจิตา อินแตง  Miss Atchita Intaeng  
436412420044  นางสาวอาริษา ผิวผาย  Miss Arrisa Phiophai  
446412420045  นางสาวอำพรรณ ชูเชย  Miss Amphan Chuchoei  
456412420046  นายเกียรติศักดิ์ ชูตระกูล  Mr. Kiattisak Chutakun  
466412420047  นายคฑาเทพ แสนวงศ์  Mr. Kathathep Sanwong  
476412420048  นายจีระวัฒน์ พูลเปี่ยม  Mr. Jeerawat Poonpiam  
486412420049  นายณัฏฐกิตติ์ ศิลปีสกุล  Mr. Nattakit Sinlapisakun  
496412420050  นายณัฐพล บริสุทธิ์  Mr. Nuttapon Borisut  
506412420051  นายธนวัฒน์ หนูหอม  Mr. Thanawat Nuhorm  
516412420052  นายนรพนธ์ พรสิงห์  Mr. Narapon Pornsing  
526412420053  นายพัทธนันท์ สมาธิ  Mr. Pattanan Samathi  
536412420054  นายวัชรพงศ์ หมื่นสงค์  Mr. Watcharaphong Muensong  
546412420055  นายวีรภัทร ทิพย์ฝั้น  Mr. Weeraphat Thipfan  
556412420056  นายอภิสิทธิ์ ยะเปียง  Mr. Apisit Yaping  
566412420057  นายเอกราช ทัพซ้ายขวา  Mr. Ekkarach Thapsaikhwa  
576412420058  นาย สิรภพ สุรินทร์พรวัฒนา  Mr. Siraphop Surinphonwatthana  
586412420059  นางสาวสุมิตรา สาหาร  Miss Sumittar Sahan  
596412420060  นายประสบโชค ทองพานเหล็ก  Mr.Prasobchok Thongpanlek