มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412417001  นางสาวกฤติยาณี บุญธรรม  Miss Grittiyanee Boontum  
26412417002  นางสาวเกวลี ดอนเนตรงาม  Miss Kewalee Donnasngam  
36412417003  นางสาวจตุพรณ์ ไชยวรรณ  Miss Jatuporn Chaiyawan  
46412417004  นางสาวจันทกร ประกาศพร  Miss Janthakorn Prakatporn  
56412417005  นางสาวจิตรลดา ทิวาพัฒน์  Miss Jitlada Thiwapath  
66412417006  นางสาวช่อผกา ชดช้อย  Miss Chophaka Chodchoi  
76412417007  นางสาวณหทัย คุ้มญาติ  Miss Nahathai Khumyat  
86412417008  นางสาวณัฏฐณิชา หมวกละมัย  Miss Nadthanicha Muaklamai  
96412417009  นางสาวธนัชชา พรมอรรถ  Miss Thanatcha Promat  
106412417010  นางสาวบุณยานุช ขุนศิริยะ  Miss Boonyanoot Koonsiriya  
116412417011  นางสาวเบญญาภา มีอุดร  Miss Benyapha Meeudon  
126412417013  นางสาวพกาวรรณ พรมมี  Miss Pakawan Promme  
136412417014  นางสาวพรณัฐชา อ้นอิน  Miss Pornnatcha Onin  
146412417015  นางสาวฟารีดา ไสยา  Miss Fareeda Saiya  
156412417016  นางสาวมณฑิรา บัวศรี  Miss Monthira Buasi  
166412417017  นางสาวลดามาส คุณศิลป์  Miss Ladamart Kunsil  
176412417018  นางสาววรัญญา ชุนนะวรรณ์  Miss Waranya Chunnawan  
186412417019  นางสาววรินทร รูปเชิด  Miss Warinton Roopcherd  
196412417020  นางสาวศศินิภา หงอสนาม  Miss Sasinipha Hngosanam  
206412417021  นางสาวสิริกร ชัยอินสูนย์  Miss Sirikorn Chaiinsun  
216412417022  นางสาวสุชานันท์ ครุฑสังวาลย์  Miss Suchanan Krutsangwan  
226412417023  นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสยเพชร  Miss Sudarat Srisaipet  
236412417024  นางสาวสุนันทา โคตรชัย  Miss Sunantha Khotchai  
246412417026  นางสาวอารีรัตน์ มายิ้ม  Miss Areerat Mayim  
256412417027  นายกฤษฎาพงษ์ พยัคมาศ  Mr. Kridsadapong Payakmas  
266412417028  นายกฤษณะ เมืองสนธิ์  Mr. Kitsana Mueangson  
276412417030  นายณรงค์ฤทธิ์ วัฒนากร  Mr. Narongrit Wattanakorn  
286412417031  นายณรงค์ศักดิ์ สวนสอน  Mr. Narongsak Suanson  
296412417032  นายณัฎฐวิศิษฎ์ อ่ำอำไพ  Mr. Nattawisit Aumampai  
306412417033  นายณัฐพนธ์ ปะสาวะเท  Mr. Nattapon Pasawathe  
316412417034  นายธนภัทร พามา  Mr. Thanaphat Pama  
326412417035  นายธนากร ทับทิม  Mr. Thanakon Thapthim  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412417036  นายธีรศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์  Mr. Thirasak Aiamwichan  
346412417037  นายพรชัย แสนใจวุฒิ  Mr. Phonchai Sanchaiwut  
356412417038  นายภาณุวัฒน์ เมืองสะลิ  Mr. Panuwat Mueangsali  
366412417039  นายภูผา มายิ้ม  Mr. Phupha Mayim  
376412417040  นายรชานนท์ สุขมามอญ  Mr. Rachanon Sukmamon  
386412417041  นายสิรภพ วงษ์อ่อน  Mr. Siraphop Vong-On  
396412417042  นายสิริพรชัย กุลประดิษฐ์  Mr. Siripornchai Kulpradit  
406412417043  นางสาวบุญสิตา แซ่คู่  Miss Bunsita Saekhu