มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412208001  นางสาวกฤติยาภรณ์ พรายพร  Miss Kittiyaporn Phaiyporn  
26412208002  นางสาวกุลนิดา ตระกูลฤกษ์  Miss Khunnida Takunloek  
36412208003  นางสาวจันทราทิพย์ มณีรัตน์  Miss Chansathip Maneerat  
46412208004  นางสาวจันนิภา สงศิลาวัต  Miss Jannipa Songsilawat  
56412208005  นางสาวชญานันทน์ สงแจ้ง  Miss Chayanant Songjang  
66412208006  นางสาวช่อลัดดา เจริญคงคา  Miss Choratda Jarenkongka  
76412208007  นางสาวณิชา บริรักษ์สัทธา  Miss Nicha Boriraksattha  
86412208008  นางสาวทิพาพร คงรอด  Miss Thiphaphon Khongrot  
96412208009  นางสาวธนิตฐา แช่มชื่น  Miss Tanitta Chaemchuen  
106412208010  นางสาวธัญลักษณ์ วื่อปรัชญากุล  Miss Thanyalak Wuepratchayakun  
116412208011  นางสาวนันทวัน โสขำ  Miss Nantawan Sokam  
126412208012  นางสาวนิศารัตน์ ทำประเสริฐ  Miss Nisarat Thamprasert  
136412208013  นางสาวปณิดา กองจันทร์  Miss Panida Kangjan  
146412208014  นางสาวปณิตา อยู่สม  Miss Panita Yousom  
156412208015  นางสาวปารดา เชียงยศ  Miss Parada Chiangyot  
166412208016  นางสาวปารมี ปัญญา  Miss Paramee Panya  
176412208017  นางสาวเพชรลดา เเก้วพวง  Miss Phetlada Kaewpuang  
186412208018  นางสาวมาลี วื่อปรัชญากุล  Miss Malee Wuepradchayakun  
196412208019  นางสาวมิ่งกมล ชมวิลาศ  Miss Mingkamon Chomwilat  
206412208020  นางสาวยมลพร พิมพิลา  Miss Yamonhphon Pimpila  
216412208021  นางสาวรัตนา พรหมศรี  Miss Rattana Phomsri  
226412208022  นางสาววรรณิดา แซ่ลี  Miss Wannida Saelee  
236412208023  นางสาววรรณิสา อ้นมี  Miss Wannisa Onmee  
246412208024  นางสาววริยา คำจันทร์  Miss Wariya Khamjan  
256412208025  นางสาววิภาวี แตงอ่อน  Miss Wipawee Taengon  
266412208026  นางสาวศจี คุ้มครอง  Miss Sachee Khumkhrong  
276412208027  นางสาวศศิธร เงินยิ่ง  Miss Sasithon Ngoenying  
286412208028  นางสาวศศิวิมล ท้องฟ้า  Miss Sasiwimol Thongfa  
296412208029  นางสาวศิริมา เปรียบปาน  Miss Sirima Priabpan  
306412208030  นางสาวศิริรัตน์ ทีพู  Miss Sirirat Teepu  
316412208031  นางสาวสุตาภัทร ภู่สงค์  Miss Sutaphat Poosong  
326412208032  นางสาวสุทัตตา มาน้อย  Miss Sutatta Manoi  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412208033  นางสาวสุภาภรณ์ กรัชกายภาค  Miss Suphaporn Kratkaiphak  
346412208034  นางสาวสุวรรณา สร้อยสุวรรณ์  Miss Suwanna Sroysuwan  
356412208035  นางสาวใหม่ อดโอ  Miss Mai Otao  
366412208036  นางสาวอรวรา อุดม  Miss Aonwara Udom  
376412208037  นางสาวอลิตษา การเกต  Miss Alitsa Karaket  
386412208038  นางสาวอาลักษณ์ โรจน์รติวงศ์  Miss Ariak Rotratiwong  
396412208039  นายกัญจน์ปรีญา แสงอรุณ  Mr. Gunpreeya Saengarun  
406412208040  นายณธวัฒน์ เมฆยิ้ม  Mr. Natawat Makyim  
416412208041  นายปริญญา ชมมัย  Mr. Parinya Chommai  
426412208042  นายวายุ ยะทา  Mr. Wayu Yatha  
436412208043  นายศรายุทธ์ ใจเดียว  Mr. Sarayut Jaidiao  
446412208044  นายอนุชา จุมพรม  Mr. Anucha Chumphrom  
456412208045  นายอภิกัญน์ สุดซาง  Mr. Aphikan Sutsang  
466412208046  นายอภิสิทธิ์ ตาลน้อย  Mr. Apisit Tonnoi  
476412208047  นางสาวปิยพร งอกงาม  Miss Piyaporn Ngogngam