มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412407001  นางสาวกรชนก แสงแผน  Miss Kornchanok Saengpaen  
26412407003  นางสาวคณิศร แก้วบังเกิด  Miss Khanisorn Kaewbangkoed  
36412407004  นางสาวชนนิกานต์ กลิ่นขำ  Miss Chonnikan Klinkham  
46412407005  นางสาวดวงฤทัย สวัสดี  Miss Duangruethai Sawasdee  
56412407007  นางสาวปภัทสรา ดีเหลือ  Miss Papatsara Deeluea  
66412407008  นางสาวปภาพินท์ น้อยลา  Miss Papapin Noila  
76412407009  นางสาวปาณิศา อิ่มขุนทอง  Miss Panisa Imkhunthong  
86412407010  นางสาวพนาวรรณ หย่ำวิลัย  Miss Phanawan Yamwilai  
96412407011  นางสาวพัชรา โทสุวรรณ  Miss Phatchara Thosuwan  
106412407012  นางสาวภัสราภรณ์ รุ่งสุกใส  Miss Phatsaraphon Rungsuksai  
116412407013  นางสาวรวินทร์นิภา ใจชื่น  Miss Rawinnipha Chaichuen  
126412407014  นางสาวรัตนาภรณ์ บุญโปร่ง  Miss Rattanaporn Boonprong  
136412407015  นางสาวรุ่งนภา พลูเลิศ  Miss Rungnapa Phoonlerd  
146412407016  นางสาววิราวรรณ ศรีพัฒน์  Miss Wirawan Sriphat  
156412407017  นางสาวสิรินภา สอนตัน  Miss Sirinapa Sontan  
166412407018  นางสาวสุจินันท์ สังข์เมือง  Miss Sujinan Sangmueang  
176412407019  นางสาวอุบลรัตน์ รอดเจริญ  Miss Ubonrat Rotcharoen  
186412407020  นายจิรพัฒน์ ตรงดี  Mr. Jirapat Trongdee  
196412407021  นายเจษฎา อ่ำเจริญ  Mr. Jetsada Amjaroen  
206412407022  นายชวนากร รุ่งสถาพร  Mr. Chawanakorn Roongsathaporn  
216412407023  นายทักษ์ดนัย พึ่งสลุด  Mr. Takdanai Phungsalud  
226412407024  นายพชรพล พันธ์พัฒนากุล  Mr. Pacharapon Panpatthanakul  
236412407025  นายพุฒิพงศ์ ทัศนะ  Mr. Puttipong Thassana  
246412407026  นายภูผา ผิวพรรณ  Mr. Phupha Phiophan  
256412407028  นายศุภวิชญ์ อาจสุธรรม  Mr. Supphawit Artsutham  
266412407029  นายอนุชา ชูเมือง  Mr. Anucha Chumueang  
276412407030  นายเอกปวีณ์ อุ่นวงค์  Mr. Aekpawee Unwong  
286412407031  นางสาวขวัญนภา บุญมา  Miss Khwannapha Boonma  
296412407043  นางสาววรัญญา ทองพงษ์เนียม  Miss Waranya Thongphongnaim