มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412418001  นางสาวกนกพร คำเลิศ  Miss Kanokpohn Khamlerd  
26412418002  นางสาวกนกพร ทิพประมน  Miss Kanokporn Thippramon  
36412418003  นางสาวกนกพร นาคอัง  Miss Kanokporn Nakang  
46412418004  นางสาวกนกวรรณ สุ่มขำ  Miss Kanokwan Sumkhum  
56412418006  นางสาวกัญญวิภา สิงสถิตย์  Miss Kanyawipha Singsatit  
66412418007  นางสาวกัญญาณัฐ อ้วนวิจิตร  Miss Kanyanat Ounvijit  
76412418008  นางสาวกัลยกร แม่งมา  Miss Kanyakorn Maengma  
86412418009  นางสาวกัลยาวัชร หละวัน  Miss Kanlayawat Lawan  
96412418011  นางสาวจิตตานันท์ พันธ์จังหรีด  Miss Jittanan Panjangreed  
106412418012  นางสาวจินต์จุทา ปานเกิด  Miss Jinjuta Pankerd  
116412418013  นางสาวชนพร ทาพา  Miss Chanaporn Tapa  
126412418014  นางสาวชลธิชา มั่นยุติธรรม  Miss Chonthicha Manyutitham  
136412418015  นางสาวฑิตญดา โสประดิษฐ์  Miss Tidyada Sopradid  
146412418016  นางสาวณัฎฐา ดอนผิวไพร  Miss Nattha Donphiophai  
156412418018  นางสาวทักษิณา อ่ำอยู่  Miss Thaksina Umyu  
166412418019  นางสาวธวัลรัตน์ อินทรสูง  Miss Thawanrat Intarasung  
176412418020  นางสาวธันยพร บุญยู  Miss Thanyaphon Bunyu  
186412418021  นางสาวธีรดา รุนกระโทก  Miss Teerada Runkrathok  
196412418024  นางสาวปวันรัตน์ ทิมป่าติ้ว  Miss Pawanrat Thimpatew  
206412418025  นางสาวปานฟ้า แสงเงิน  Miss Panfar Saengngern  
216412418026  นางสาวปาริชาต อินเกิด  Miss Parichard Inkoed  
226412418027  นางสาวปิยธิดา คงสังคะ  Miss Piyathida Kongsangka  
236412418028  นางสาวพนิดา สมานมิตร  Miss Panida Samanmid  
246412418029  นางสาวพัชชาภรณ์ ภู่จันทร์  Miss Phatkhaphon Phuchan  
256412418030  นางสาวพัฒน์นรี มั่งจิ๋ว  Miss Phatnari Mangjiw  
266412418031  นางสาวพัสตราภรณ์ ใจเกษม  Miss Padtraporn Jaikasaem  
276412418032  นางสาวพิมพ์ลภัส เมืองแพน  Miss Pimlaphat Muangpan  
286412418033  นางสาวฟ้าพราว พลรบ  Miss Faphrao Phonrob  
296412418034  นางสาวภาวดี สมบุญ  Miss Pawadee Somboon  
306412418035  นางสาวรักษิณา ศิริเลิศ  Miss Raksina Sirilerd  
316412418036  นางสาวศิรินภา เกจันทร์  Miss Sirinapha Kajan  
326412418037  นางสาวศุภรัตน์ ชูมา  Miss Supharat Chooma  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412418038  นางสาวสิรินทรา อินทะชิต  Miss Sirintra Intachit  
346412418039  นางสาวอรอนงค์ อิ่มวงค์  Miss Onanong Im-Wong  
356412418040  นางสาวอรัญญา เทียมเมฆ  Miss Arunya Thaiemmek  
366412418041  นายจิตติ หงษ์ทอง  Mr. Chitti Hongthong  
376412418042  นายเจษฎากร อุ่นวงศ์  Mr. Chetsadakon Aunwong  
386412418043  นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์บ่อโพธิ์  Mr. Narongrit Janbopho  
396412418044  นายทนงศักดิ์ หงษ์งาม  Mr. Thanongsak Hongngam  
406412418045  นายวิทวัตร อุ่นแก้ว  Mr. Wittawat Aonkaew  
416412418046  นายศราวุฒิ ปิ่นแจ้ง  Mr. Sarawut Pinjang  
426412418047  นายสิทธิพร ตรีนพ  Mr. Sitthiphon Trinop  
436412418089  นายธนาวุฒิ จันอิน  Mr. Thanawut Janin