มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412418005  นางสาวกฤติณี ทวีสิน  Miss Baitoey Thaweesin  
26412418010  นางสาวขวัญทิพย์ ลอยสนั่น  Miss Kuntip Loysnun  
36412418017  นางสาวณัฐกานต์ คำใสย์  Miss Natthakan Khamsai  
46412418023  นางสาวนฤมล สมบุญ  Miss Naruemon Somboon  
56412418048  นางสาวกชมน แซ่เถา  Miss Kodchamon Saetao  
66412418049  นางสาวกนกวรรณ อุดอาจ  Miss Kanokwan Aud-Arj  
76412418050  นางสาวกมลพรรณ พรมอ่อน  Miss Kamonpan Phomon  
86412418051  นางสาวกิตติมา คงธิ  Miss Ktitima Khongthi  
96412418052  นางสาวจิณัฐตา ไข่บิน  Miss Jinattaa Khaibin  
106412418053  นางสาวจินดามณี ทัดเที่ยง  Miss Jindamanee Tadtaing  
116412418054  นางสาวจิราภรณ์ บุญเม่น  Miss Jirapon Boonmen  
126412418055  นางสาวชนาภา คล้ายแก้ว  Miss Chanapa Klaykew  
136412418056  นางสาวชัญญานุช สุขใส  Miss Chanyanut Suksai  
146412418057  นางสาวชุติมน บุญแท่ง  Miss Chutimon Buntang  
156412418058  นางสาวณัฐกานต์ โพธิ์ขำ  Miss Natthakarn Phokham  
166412418059  นางสาวดวงฤดี จูเปาะ  Miss Douengruedee Joopoh  
176412418060  นางสาวธันย์ชนก หงษ์เทศ  Miss Thunchanok Hongtes  
186412418061  นางสาวธิชากรณ์ หล้ามาชน  Miss Thichakorn Lamachon  
196412418062  นางสาวปิติพร มีเมตตา  Miss Pitiporn Meemetta  
206412418063  นางสาวพนิดา ทองแล  Miss Panida Thonglae  
216412418064  นางสาวพิชญา ถาวร  Miss Phichaya Thaworn  
226412418065  นางสาวพิมพ์ลภัส กุลบุตร  Miss Pimlaphat Kullabut  
236412418066  นางสาวพุทธรักษา สุดทำนอง  Miss Phuttaruksa Sudthamnong  
246412418067  นางสาวเพ็ชรลดา นิกรถา  Miss Phetlada Nikorntha  
256412418068  นางสาวเพียงฟ้า พุ่มจันทร์  Miss Phiangfa Phumjun  
266412418069  นางสาวเมธิณี สุวรรณโฉม  Miss Maytinee Suwanchom  
276412418070  นางสาวรุ่งนภา แก้วพวง  Miss Rungnapha Kaewphuang  
286412418071  นางสาวรุจีรัตน์ คำแก้ว  Miss Rujirat Kamkaew  
296412418072  นางสาววรรณภา หนูมาก  Miss Wannapha Numak  
306412418073  นางสาววรวรรณ แสนสุข  Miss Worawan Saensuk  
316412418074  นางสาววริศรา ศรีทองสุข  Miss Warissara Srithongsuk  
326412418075  นางสาววริศรา สายทอง  Miss Waritsara Saithong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412418076  นางสาววิมลทิพย์ ศิริปี  Miss Wimonthip Siripee  
346412418077  นางสาววีรยา บางทับ  Miss Weeraya Bangtab  
356412418078  นางสาวศรินทร์ญา อยู่เกษม  Miss Sarinya Yookasem  
366412418079  นางสาวศิริรัตน์ สิงห์ทอง  Miss Sirirat Singthong  
376412418080  นางสาวศิวพร นนทะโคตร  Miss Siwaporn Nontakotr  
386412418081  นางสาวสิริมา พลขันธ์  Miss Sirima Phollakan  
396412418083  นางสาวอมรรัตน์ ราชสุธรรม  Miss Amonrat Ratsutham  
406412418084  นางสาวอลิส หิรัญรักษ์  Miss Aris Hiranrak  
416412418085  นางสาวอลิสา เชาว์เฉียบ  Miss Alisa Chaochieb  
426412418086  นางสาวอัญชิสา ประสิทธิ์วิเศษ  Miss Anchisa Prasitvises  
436412418087  นายตรัยเทพ สารสิงห์  Mr. Traithep Sarasing  
446412418088  นายไตรรงค์ เที่ยงคงมา  Mr. Trairong Thiangkongma  
456412418090  นายธีรเมธ ยิ้มแก้ว  Mr. Thiramet Yimkaeo  
466412418091  นายยศสรัล บู่ทอง  Mr. Yossarun Buthong  
476412418092  นายวีรภัทร คุ้มบุญ  Mr. Weeraphat Khumbun