มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412416001  นางสาวกัญญาภัทร เหนือเขื่อน  Miss Kanyaphat Nueakhuean  
26412416002  นางสาวกัญญารัตน์ ทรงชัยเจริญ  Miss Kanyarat Songchaijareny  
36412416003  นางสาวกัญญารัตน์ นมนาน  Miss Kanyarat Nomnan  
46412416004  นางสาวกุลจิรา แซ่สง  Miss Kuljira Saesong  
56412416005  นางสาวจุฑามาศ นิลสุด  Miss Chutamas Ninsut  
66412416006  นางสาวจุฬาลักษณ์ อุ่ยพัฒน์  Miss Julaluk Auiphat  
76412416007  นางสาวฐิติรัตน์ ลีชานนท์  Miss Thitirat Leechanon  
86412416008  นางสาวณัฏฐณิชา แซ่เถา  Miss Natthanicha Saethao  
96412416009  นางสาวณัฐมน บุญเพิ่ม  Miss Natthamon Bunphoem  
106412416010  นางสาวธันยพร แซ่สง  Miss Thanyaphon Saesong  
116412416011  นางสาวธารทิพย์ บุญประดับ  Miss Tantip Bunpradap  
126412416012  นางสาวนภาพร ฉลองคุณธรรม  Miss Naphaphon Chalongkhunnatam  
136412416014  นางสาวนิรชา พรมมี  Miss Niracha Prommee  
146412416015  นางสาวนุสบา เเซ่หลอ  Miss Nutsaba Saelor  
156412416016  นางสาวเนตรธิดา แดงดี  Miss Netthida Dangdee  
166412416017  นางสาวเนตรนภา ชัยชนะ  Miss Netnapha Chaichana  
176412416018  นางสาวปิยะพร อ่อนบัว  Miss Piyaporn Onbua  
186412416019  นางสาวเพชรดา ชาอุ่น  Miss Phetrada Chaoon  
196412416020  นางสาวยุพา แซ่คำ  Miss Yupa Saekham  
206412416021  นางสาวรวีวรรณ สุขประเสริฐ  Miss Rawiwan Sukprasoet  
216412416022  นางสาววนิดา ยอดปัญญา  Miss Vanida Yodpanya  
226412416023  นางสาวสุดที่รัก อุ่นใจ  Miss Sutthirak Aunchai  
236412416024  นางสาวสุนิสา -  Miss Sunisa -  
246412416025  นางสาวสุภาวดี ปอเหรียญ  Miss Supawade Porrien  
256412416026  นายจิรกิตติ์ อ่วมปิ่น  Mr. Jirakit Aumpin  
266412416027  นายนพกฤษณ์ ขาวละออง  Mr. Noppakrit Khalaong  
276412416028  นายสุทัศน์ ศิริปโชติ  Mr. Sutat Siripachot  
286412416053  นายคลังแสง สุขสมบูรณ์  Mr. Khlangsaeng Suksombun