มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412416013  นางสาวนันทวรรณ ยิ้มสวน  Miss Nantawan Yimsaun  
26412416029  นางสาวกรกนก แก้วอู๋  Miss Konkanok Kaewou  
36412416030  นางสาวกัญญามาศ ด้วงฉิม  Miss Kanyamas Duangchim  
46412416031  นางสาวกุลวีณา กุนสอน  Miss Kunwina Kunson  
56412416032  นางสาวจริยา โรจนศิริโสภา  Miss Jariya Rotjanasirisopha  
66412416033  นางสาวจิดตา สง่าสำราญ  Miss Jitta Sangasamran  
76412416034  นางสาวณัฐชนัน กรุณี  Miss Natchanan Karunee  
86412416035  นางสาวตรีรัตน์ แซ่ม้า  Miss Treerat Saema  
96412416036  นางสาวธาริกา บัวผัน  Miss Tarika Buaphun  
106412416037  นางสาวนันทิกานต์ บุญเรือง  Miss Nanthikan Bunrueang  
116412416038  นางสาวนาตยา จันทร์เดช  Miss Nataya Chanthadech  
126412416039  นางสาวพัชรินทร์ ตันโตพฤกษ์  Miss Patcharin Tantopruk  
136412416040  นางสาวพิจิตรา พรมจิ๋ว  Miss Phichittra Phromchiw  
146412416041  นางสาวพิมพิศา ยั่งเจริญกุล  Miss Pimpisa Yangjaruenkoon  
156412416042  นางสาวฟ้าลดา เทศกาล  Miss Falada Thesskal  
166412416043  นางสาวภาวินี สีทา  Miss Phawinee See-Tha  
176412416044  นางสาววรรวี ศรีวะโร  Miss Worawee Sriwaro  
186412416045  นางสาววัชรีภรณ์ เทียมศร  Miss Watchareeporn Thiamsorn  
196412416046  นางสาววิมลมณี จันสิน  Miss Whimonmanee Jansin  
206412416047  นางสาวสาริณี สุภาวิมล  Miss Sarini Suphawimon  
216412416048  นางสาวสุขใจ แซ่เถา  Miss Sukjai Saethao  
226412416049  นางสาวสุพรรษา ประจิมทิศ  Miss Suphansa Prajimtit  
236412416050  นางสาวสุภาวดี เทียนวรรณ  Miss Suphawadee Tianwan  
246412416051  นางสาวโสรยา พรมราช  Miss Soraya Phomrad  
256412416052  นายขุนทอง แซ่ย่าง  Mr. Khunthong Saeyang  
266412416054  นายเฉลิมพล พรหมสวรรค์  Mr. Chalreampol Promsawan  
276412416055  นายธีระพงษ์ โตบึงกอก  Mr. Teeraphong Tobuengkok