มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412415001  นางสาวชนันธร อินทร์ประเสริฐ  Miss Chananton Inpraserd  
26412415002  นางสาวบัณฑิตา โตสิน  Miss Banthita Tosin  
36412415003  นางสาวภัครกุล สิงห์ลอ  Miss Pakarakon Singlo  
46412415004  นางสาววิชุดา เนียมเอี่ยม  Miss Vishuda Naimaiem  
56412415005  นายธีรภัทร ข้องคาน  Mr. Theeraphat Khongkhan  
66412415006  นายพงศกร เลือบแล  Mr. Phongsakon Lueablae  
76412415007  นายพีรพัท ทานะมัย  Mr. Phiraphat Thanamai  
86412415008  นายสิริวัฒน์ บุญเอี่ยม  Mr. Siriwat Boonieam