มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412429001  นางสาวกฤติยา วงศ์จงปอ  Miss Kittiya Wongjongpo  
26412429002  นางสาวจันทกานต์ หมอยา  Miss Chunthakan Moya  
36412429003  นางสาวจิรัชญา แพรแก้ว  Miss Jirachaya Praekaew  
46412429004  นางสาวจุฑารัตน์ ไตรยศ  Miss Jutharat Taiyod  
56412429005  นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์คำ  Miss Chularat Jankham  
66412429006  นางสาวเจนจิรา พรมสงฆ์  Miss Janejira Phomsong  
76412429007  นางสาวชนิดาภา เดโชชัย  Miss Chanidapa Dechochai  
86412429008  นางสาวณิชมน มาลัยหวล  Miss Chitchamon Malaihuan  
96412429009  นางสาวทิฆัมพร ศรีไพร  Miss Thikamporn Sripai  
106412429010  นางสาวธนพร สินค้างาม  Miss Tanaporn Sinkangam  
116412429011  นางสาวธนวรรณ ครองตะเคียน  Miss Thanawan Crongtakian  
126412429012  นางสาวธนัชพร คีรีเรือง  Miss Thanatporn Jeereerang  
136412429013  นางสาวนราธิป ชมชื่น  Miss Narathip Chomchuen  
146412429014  นางสาวนริศรา เพ็ชรใส  Miss Naritsara Phetsai  
156412429015  นางสาวนันท์นภัส อินสาคร  Miss Nannaphat Ainsakhon  
166412429016  นางสาวนิตินัดดา แย้มสังกูล  Miss Nitinadda Yaemsangkun  
176412429017  นางสาวปภัสรา หนุนวงศ์  Miss Papatsara Nonwong  
186412429018  นางสาวปราณี ผาคำ  Miss Pranee Phakham  
196412429019  นางสาวปริยาภัทร ทสพงษ์  Miss Priyaphat Thotsaphong  
206412429020  นางสาวพัณณิตา กลมพุก  Miss Pannita Komphuk  
216412429021  นางสาวรัตติกาล ดาราวิเศษ  Miss Ruttikan Darawisad  
226412429022  นางสาวศิริรัตน์ ปิ่นพงษ์  Miss Sirirat Pinphong  
236412429023  นางสาวสตรีรัตน์ แพรสุรินทร์  Miss Satreerat Phaesurin  
246412429024  นางสาวสโรชา โครักษา  Miss Sarocha Khoraksa  
256412429025  นางสาวสุชานาถ ประกอบบุญมา  Miss Suchanand Prakobboonma  
266412429026  นางสาวสุธาสินี บุสดี  Miss Suthasinee Budsadee  
276412429027  นางสาวสุพรรณิกา ธนสัมบัณณ์  Miss Supannika Thanasamban  
286412429028  นายกษิดิ์เดช กันจู  Mr. Kasidet Gunju  
296412429029  นายพชร จิตตาพินิจมาศ  Mr. Phatchara Jittapinitmart  
306412429030  นายภูเบศ ภาถีร์  Mr. Phubate Phathi  
316412429031  นายอมรเทพ วงศาโรจน์  Mr. Amontep Wongsarot