มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412430001  นางสาวกัญญาพัชร ทรงปั่น  Miss Kanyaphat Songpan  
26412430002  นางสาวกานต์ธิดา ทิพย์ประโสด  Miss Kanthida Thipprasot  
36412430003  นางสาวกิตติยา เฉลิมพันธุ์  Miss Kittiya Chalomephan  
46412430004  นางสาวขวัญจีรา แซ่หว้า  Miss Khwanjeers Saewa  
56412430005  นางสาวจารุณี แซ่เถา  Miss Jarunee Saethao  
66412430006  นางสาวชฎาพร เกยเมือง  Miss Chadaporn Kueymuang  
76412430007  นางสาวชลลดา คำประวัติ  Miss Chonlada Kampawat  
86412430008  นางสาวชุติกาญจน์ แก้วพงษ์  Miss Chutikarn Kaewpong  
96412430009  นางสาวณิชา ภูผาชัย  Miss Nicha Poophachai  
106412430010  นางสาวเทพศิรินทร์ บางหลวง  Miss Thepsirin Banghloung  
116412430011  นางสาวบัวชมพู สีบุ  Miss Buachomphu Sibu  
126412430012  นางสาวไผ่งาม เวฬุวนารักษ์  Miss Phaingarm Weruwanarak  
136412430013  นางสาวพสชนัน แจ่มจำรัส  Miss Photchanan Jaemjamrat  
146412430014  นางสาวยอดหญิง ป้องรินชัย  Miss Yodying Pongrinchai  
156412430015  นางสาววริศรา สร้อยระย้า  Miss Warisara Soiraya  
166412430016  นางสาววิชชุลดา แซ่ผ่าน  Miss Wichulada Saephan  
176412430017  นางสาวศุภนิดา มั่นปาน  Miss Suphanida Manpan  
186412430018  นางสาวสุภาพร สนมศรี  Miss Suphapon Sanomsri  
196412430019  นางสาวอินทิรา ฐานิตเกียรติกุล  Miss Inthira Thanitkiartikun  
206412430020  นายจักรพงศ์ คุ้มเวช  Mr. Jakkapong Khumwet  
216412430021  นายวัฒนพงศ์ นิลพันธ์  Mr. Wattanapong Nilphan  
226412430022  นางสาวเบญจมาศ วงศ์วิชยาภรณ์  Miss Benjamas Wongwityaphon  
236412430023  นางสาวสุพรรษา แซ่คำ  Miss Supansa Saekam