มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412412001  นางสาวกรวีร์ แสนประสิทธิ์  Miss Gornrawee Saenprasit  
26412412002  นางสาวกัลยณัฐ จันทร์พินิจ  Miss Kanyanat Janpinit  
36412412003  นางสาวชาลิสา พุทธจันทร์  Miss Chalisa Phutthachan  
46412412004  นางสาวเชาว์ชิตา โรจน์อรุณ  Miss Chaochita Rotarun  
56412412005  นางสาวญาณิศา ตันหยงทอง  Miss Yanisa Tanyongthong  
66412412006  นางสาวฐิตาจรีย์ ชุมปาน  Miss Thitajaree Chumpan  
76412412007  นางสาวธนวรรณ เผ่าอินทร์จันทร์  Miss Thanawan Phaoinchan  
86412412008  นางสาวธัญสิริ ตระการกีรติ  Miss Thunyasiri Trakarnkeerati  
96412412009  นางสาวธันย์ชนก มั่นคง  Miss Thanchanok Munkong  
106412412010  นางสาวนพมาศ สีมา  Miss Nobphamat Seema  
116412412011  นางสาวนันทการ ดิษฐี  Miss Nunthakarn Disthisthi  
126412412012  นางสาวประภัสรา เขียวแก้ว  Miss Paphatsara Kiewkaew  
136412412013  นางสาวปวีณ์สุดา ยะสุกิม  Miss Paweesuda Yasukim  
146412412014  นางสาวพิกุลทอง แช่มช้าง  Miss Phikunthong Chaemchang  
156412412015  นางสาวมนัสนันท์ มงคลสวัสดิ์  Miss Manatsanan Mongkhonswat  
166412412016  นางสาวระพีพร บุญสุข  Miss Raphiphon Bunsuk  
176412412017  นางสาววริยาวรรณ ภัคพงษ์ธนบูรณ์  Miss Wariyawan Phakapongthanaboon  
186412412018  นางสาววศินี เมฆโต  Miss Wasinee Mekto  
196412412019  นางสาววิมลพรรณ บุญเรือง  Miss Wimonphan Bunrueang  
206412412020  นางสาวศิริยาพร กันชัยภูมิ  Miss Siriyaporn Kanchaiyapoom  
216412412021  นางสาวศิริวรรณ ฉิมจิ๋ว  Miss Siriwan Chimjew  
226412412022  นางสาวศิริโสภา หนองเป็ด  Miss Sirisopha Nongped  
236412412023  นางสาวสาธิดา ศิริมงคลอัศวะ  Miss Sathida Sirimongkhonatsawa  
246412412024  นางสาวสุชานันท์ พวงเงิน  Miss Suchanan Puangngern  
256412412025  นางสาวสุทธิดา ประเสริฐผล  Miss Sutthida Prasoetphon  
266412412026  นางสาวสุพพัตรา จูป่าแดด  Miss Suppattar Jupadead  
276412412027  นางสาวอาริษา แสนสุข  Miss Arisa Saensuk  
286412412028  นายกรกวินท์ สุวรรณอภิรักษ์  Mr. Kornkawin Suwanaphirak  
296412412029  นายกิตติทัช ใหม่สวัสดิ์  Mr. Kittituch Maisawat  
306412412030  นายจิรภัทร เงื่อนจันทอง  Mr. Jiraphat Ngueanchanthog  
316412412031  นายเจริญโชคไชย หมวดไธสง  Mr. Charoenchokchai Muadthaisong  
326412412032  นายณรงค์ชัย พรมขัน  Mr. Narongchai Promkhan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412412033  นายทักษิณ แจ่มกระจ่าง  Mr. Thaksin Chaemkrachang  
346412412034  นายราชวิทย์ วิจิตรพงษา  Mr. Ratchawit Wijitphongsa  
356412412035  นายวัฒนา เทียนวิจิตร์  Mr. Watthana Thienwichit  
366412412036  นายศักดิ์มงคล อยู่คง  Mr. Sakmongkol Oukong  
376412412037  นายสิทธิชาติ อิ่มเมือง  Mr. Sitthichat Aimmueang  
386412412038  นายเอกสิทธิ์ หางาม  Mr. Ekkasit Ha-Ngam