มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412412039  นางสาวจิรชยา ใจมั่น  Miss Jirachaya Jaimun  
26412412040  นางสาวจิราพร คู่ควร  Miss Jiraporn Kookuan  
36412412041  นางสาวจุฬาลักษณ์ เขียวสะอาด  Miss Jularluk Khiewsaad  
46412412042  นางสาวชนาพร กรปรีชา  Miss Chanaphon Konpricha  
56412412043  นางสาวชนาภรณ์ สิริไทย  Miss Chanaphon Sirithai  
66412412044  นางสาวชรินดา ยศสารี  Miss Charinda Yodsaree  
76412412045  นางสาวชลกร บุญสอาด  Miss Chonlakon Bunsaart  
86412412046  นางสาวณัฎฐนิชา คำเส็ง  Miss Natthanicha Khamseng  
96412412047  นางสาวณัฐกาล คลังบุตร  Miss Natthakan Khlangbut  
106412412048  นางสาวณัฐชยา เฟื่องเหล็ก  Miss Natchaya Fueanglek  
116412412049  นางสาวณัฐธยาน์ อินยัง  Miss Nattaya Inyang  
126412412050  นางสาวธนมา นาคกนกวัฒนา  Miss Thanama Naknokwatthana  
136412412051  นางสาวธนัชชา จันหอม  Miss Thanatcha Janhom  
146412412052  นางสาวธนิษฐา โคกเทียน  Miss Thanittha Khokthian  
156412412053  นางสาวนรินธร บัวชาบาล  Miss Narintron Buachaban  
166412412054  นางสาวน้องนภัส อินทหอม  Miss Nongnaphat Intahom  
176412412055  นางสาวนัชชา ทองอิ่ม  Miss Natcha Thong-Im  
186412412056  นางสาวนิดธิดา วังคีรี  Miss Nidtida Wangkeeree  
196412412057  นางสาวบัณฑิตา รัตนวงษ์  Miss Banthita Rattanavong  
206412412058  นางสาวบุณยาพร พรมมี  Miss Boonyaphon Prommee  
216412412059  นางสาวปรายฝน เมืองคุ้ม  Miss Praifon Muangkum  
226412412060  นางสาวปาณิสรา ขัดสม  Miss Panisara Khatsom  
236412412061  นางสาวเปรมกมล เปล่งปลั่ง  Miss Premkamon Plengplung  
246412412062  นางสาวพรสุดา สายบุญเคียง  Miss Pornsuda Saibunkhiang  
256412412063  นางสาวภานุมาศ สุทธิสน  Miss Panumas Sutthison  
266412412064  นางสาวภาพิมล คำสุรัน  Miss Papimol Kamsuran  
276412412065  นางสาวเมธาวรรณ พุทธสิมมา  Miss Methawan Pudthasimma  
286412412067  นางสาววรัญญา อ่อนพรหม  Miss Waranya Onphrom  
296412412068  นางสาวศิริวรรณ รอดเครือทอง  Miss Siriwan Rodkruetong  
306412412069  นางสาวสุกานดา ทองมูล  Miss Sukanda Thongmool  
316412412070  นางสาวอรอุมา มั่นเมือง  Miss Onuma Munmueng  
326412412071  นางสาวอรัญญา หมู่ดวง  Miss Aranya Mooduang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412412072  นายณัฐพงษ์ พูลทวี  Mr. Natthaphong Pooltawee  
346412412073  นายณัฐวุฒิ พยาบาล  Mr. Nattawoot Payaban  
356412412074  นายธนกร คำผง  Mr. Thanakorn Khampong  
366412412075  นายธนภัทร จันทร์พุทธา  Mr. Tanapat Janputta  
376412412076  นายสุทิวัส แก้วเหลี่ยม  Mr. Suthiwat Kaewliam