มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412412077  นางสาวกมลวรรณ ประดับนาค  Miss Kamonwan Pradapnak  
26412412078  นางสาวโชษิตา หม้อทอง  Miss Chosita Mothong  
36412412079  นางสาวณัฏฐิกา อนุเคราะห์  Miss Natthika Anukroa  
46412412080  นางสาวณัฐกรณ์ คำหาร  Miss Nattakorn Khamhan  
56412412081  นางสาวณัฐวรรณ บุญขจร  Miss Nutthawan Boonkajorn  
66412412082  นางสาวณิชาภัทร อุดพ้วย  Miss Nichaphat Audphuay  
76412412083  นางสาวธัญญรัตน์ ศรีคราม  Miss Thanyarat Srikram  
86412412084  นางสาวธัญญาลักษณ์ คำบุทอง  Miss Thunyaluk Khambutong  
96412412085  นางสาวนริศรา อุ่นแก้ว  Miss Narisara Aunkaew  
106412412086  นางสาวนิศารัตน์ คำขุรี  Miss Nisarat Khamkhuree  
116412412087  นางสาวนุชจรี สหัสแปง  Miss Nutcharee Sahatpang  
126412412089  นางสาวบุณยานุช อ่อนโยน  Miss Boonyanuch Onyon  
136412412090  นางสาวพรรณวดี วีรเดชกล้าหาญ  Miss Phannawadee Weeradachklahan  
146412412091  นางสาวพรรณิภา ฉิมเชิด  Miss Phannipha Chimcherd  
156412412092  นางสาวพิริยา พนาลิกุล  Miss Piriya Phanalikun  
166412412093  นางสาวรินรดี ดีรอด  Miss Rinradee Deerod  
176412412094  นางสาววนิดา แก้วพรม  Miss Wanida Kaewprom  
186412412095  นางสาววันเพ็ญ วงศ์วิริยชาติ  Miss Wanpen Wongwiriyachat  
196412412096  นางสาววิมลสิริ สุทธิผุย  Miss Wimonsiri Sutthiphui  
206412412097  นางสาวศิริกมล จิตบวร  Miss Sirikamon Jitbowon  
216412412098  นางสาวศิริวรรณ อินทชัย  Miss Siriwan Ainthachai  
226412412099  นางสาวสรณ์สิริ สุริยะใหม่  Miss Sonsiri Suriyamai  
236412412100  นายเขษมศักดิ์ แกว่นเขตร์กรรม  Mr. Khasemsak Kheonkhetkam  
246412412101  นายจรรยวรรธน์ อริยหิรัญกุล  Mr. Janyawat Ariyahirunkun  
256412412102  นายฐิติศักดิ์ เป็นสุข  Mr. Titisak Pensuk  
266412412103  นายณภัทร เทียมศรี  Mr. Naphat Thiamsri  
276412412104  นายณัฐพงษ์ เมืองจันทร์  Mr. Natthphong Mueangchan  
286412412105  นายธนวัต เพ็ชรภูมิ  Mr. Tanawat Phetphum  
296412412106  นายพรรษา พันธุ  Mr. Pansa Panthu  
306412412107  นายภคพล แดงโชติ  Mr. Phakkaphon Daengchot  
316412412108  นายภาณุ เพ็ชรมณี  Mr. Panu Phetmani  
326412412109  นายยศพร ยศตุ้ย  Mr. Yossaporn Yostuy  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412412110  นายสุรเกียรติ์ มั่งมี  Mr. Surakiat Mungme  
346412412111  นายอิทธิชัย ยศพิมพ์  Mr. Aitthichai Yosphim  
356412412112  นางสาวลาวัณย์ ขวัญจร  Miss Lawan Khonjon  
366412412113  นาย ศราวุฒิ บุญเปี่ยม  Mr. Sarawut Bunpiam