มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412411001  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เถื่อน  Miss Kanyarat Chanthuean  
26412411002  นางสาวธีรดา ส้มจีน  Miss Teerada Somjeen  
36412411003  นางสาวบุญฑริการ์ ลี้พงษ์อนันต์  Miss Buntharika Leeponganan  
46412411004  นางสาวมะลิ พาชาตรี  Miss Mali Parchrtri  
56412411005  นางสาวศิรินญา มูลชาติ  Miss Sirinya Moolchat  
66412411006  นางสาวสุธิณี อยู่นิ่ม  Miss Sutinee Ounim  
76412411007  นางสาวสุมันทา ธนะสังข์  Miss Sumantha Thanasang  
86412411008  นายกิตติภูมิ บุญพิมพ์  Mr. Kittipoom Bunpim  
96412411009  นายดนัย ขันตีต่อ  Mr. Danai Khanteetor  
106412411011  นายธนาดล บุราคร  Mr. Thanadon Booracon  
116412411012  นายธีรภัทร ปู่เกิด  Mr. Teerapat Pokerd  
126412411013  นายธีระศักดิ์ เด่นดวง  Mr. Teerasak Denduang  
136412411014  นายนุกูล หาญกล้า  Mr. Nukul Hankla  
146412411015  นายภัทรพล ดวงประเสริฐ  Mr. Pattarapol Doungprasert  
156412411016  นายภูวสิษฏ์ แก้วกำพล  Mr. Phuwasit Kaewgumpol  
166412411017  นายศรัณย์ เครือสุวรรณ  Mr. Sarun Khrueasuwan  
176412411018  นายศิวกร รอดพ่าย  Mr. Siwakon Rotphai  
186412411019  นายอภิชัย วีระเดชประไพ  Mr. Apichai Weradespapai  
196412411020  นายอมรสิริ ทวยโพธิ์  Mr. Amorsiri Thuaipho  
206412411021  นายอรรณพ แซ่ลิ้ม  Mr. Annop Saelim  
216412411022  นายเอกภาพ สระทองอิ้ง  Mr. Eakkapap Sarthonging  
226412411023  นายธนายุทธ ชมเมืองมิ่ง  Mr. Thanayut Chommuangming