มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412603001  นางสาวกมลรัตน์ ราชเพียแก้ว  Miss Kamonrat Rachiakaew  
26412603002  นางสาวณัจฉรียา พรรศรี  Miss Najchariya Phansri  
36412603003  นางสาวธนัชดา พานเงิน  Miss Tanutda Phanngoen  
46412603004  นางสาวแพรว สีสด  Miss Praew Seesod  
56412603005  นางสาวรมิตา นินคำ  Miss Ramita Ninkham  
66412603006  นางสาวอังคณา เขียวหลง  Miss Angkana Khiawlong  
76412603007  นายมนตกานต์ เกตุพันธ์  Mr. Montakan Ketphan  
86412603008  นายสัตญา คุ้มสา  Mr. Sattaya Kumsa  
96412603009  นายสินทรัพย์ เหมสุวรรณ  Mr. Sinsap Hemsuwan  
106412603010  นางสาวสุมิตรา อินแก้วเครือ  Miss Sumittra Inkaewkrua