มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412606001  นางสาวกมลชนก เจริญสุข  Miss Kamonchanok Charoensuk  
26412606002  นางสาวกันตพิชญ์ สายทอง  Miss Kantaphit Saithong  
36412606003  นางสาวเกศกนก จำปาเงิน  Miss Ketkanok Champengoen  
46412606004  นางสาวจันทิมา พุ่มคง  Miss Chanthima Phumkong  
56412606005  นางสาวณีรนุช นุ่มอิ่ม  Miss Niranut Numim  
66412606006  นางสาวธัญญลักษณ์ หงอนไก่  Miss Thanyalak Khgonkai  
76412606007  นางสาวธันย์ชนก พรมภู  Miss Thanchanok Prompoo  
86412606008  นางสาวธิติมา แก้ววงศ์สา  Miss Thitima Kaewwongsa  
96412606009  นางสาวนัญณพัชร จันทร์โท  Miss Nannaphat Jantho  
106412606010  นางสาวนิลาวัลย์ วิเศษเขตการณ์  Miss Nilawan Wisetketkan  
116412606011  นางสาวเนตรนภา จูด้วง  Miss Nednapha Juduang  
126412606012  นางสาวปานทิพย์ คุ่ยดา  Miss Panthip Kuida  
136412606013  นางสาวพัทธ์ธีรา บุญยืน  Miss Patteera Bunyuen  
146412606014  นางสาวพิมพ์ชนก พฤกษะวัน  Miss Pimchanok Pruksawan  
156412606015  นางสาวแพรวพรรณ แสงอรุณ  Miss Praewphan Saengarun  
166412606016  นางสาวมาริษา เอมใจ  Miss Marisa Amjai  
176412606017  นางสาวระพีพรรณ สังข์เงิน  Miss Rapeephan Sangngoen  
186412606018  นางสาวรุ่งธิวา แสงเมฆ  Miss Rungthiwa Saengmekh  
196412606019  นางสาวศรัณย์พร คร้ามอ่อน  Miss Sarunporn Kramnom  
206412606020  นางสาวศวรรยา ชิณโคตร  Miss Sawanya Chinnakhote  
216412606021  นางสาวกรัญญกรณ์ บุญเรือง  Miss Karanyakon Bunrueng  
226412606022  นางสาวสนิฐา คชนิล  Miss Sanitha Kotchanin  
236412606023  นางสาวสรัญญา นิกดานนท์  Miss Saranya Nikdanon  
246412606024  นางสาวสุดารัตน์ ด้วงสุววรณ  Miss Sudarat Dungsuwan  
256412606025  นางสาวสุนันทา อึงอาคม  Miss Sunantha Auengarkhom  
266412606026  นางสาวอาทิตยา อุบลอ่อน  Miss Arthittaya Aubonoon  
276412606027  นายเกียรติศักดิ์ แซ่ห่าน  Mr. Kiettisak Seaharn  
286412606028  นายเขตคะวัน เพ็ญจันทร์  Mr. Khettwan Phenjan  
296412606030  นายณัฐพงษ์ ทองมุข  Mr. Nattaphong Thongmuk  
306412606032  นายธนกฤต ป้อมประเสริฐ  Mr. Thanakrit Pomprasroet  
316412606034  นายรัตติพงษ์ พลายวาส  Mr. Rattiphong Playwas  
326412606035  นายวรวิช บางยิ้ม  Mr. Worawit Bangyim  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412606036  นายวรัญญู ขุนหาญ  Mr. Warunyoo Khunhan  
346412606037  นายเวชชัยยัณ รานุช  Mr. Wetchaiyan Ranut  
356412606038  นายศุภกิจ ขุนนา  Mr. Supakit Khunna  
366412606039  นายสิทธิชาติ สายทอง  Mr. Sitthichat Saitong  
376412606040  นายอัคราช สุริยกิจเจริญ  Mr. Akkarat Suriyakitcharoen  
386412606041  นายอานนท์ สุขสวาสดิ์  Mr. Anon Suksawat  
396412606042  นายเอกชัย ต่อมยิ้ม  Mr. Aekkachai Tomyim  
406412606043  นางสาวปภัสราภา โสประดิษฐ์  Miss Paphatsarapha Sopradit