มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412602001  นางสาวกชพร สุขสวัสดิ์  Miss Kotchaporn Suksawat  
26412602002  นางสาวกนกกร สุขแสง  Miss Kanokkorn Sukseang  
36412602003  นางสาวกนกวรรณ ป้อมหิน  Miss Kanokwan Pomhin  
46412602004  นางสาวกนกวรรณ แสงทอง  Miss Kanokwan Sangthong  
56412602005  นางสาวกรยุพา กะออมแก้ว  Miss Kornyupa Kaoomkaeo  
66412602006  นางสาวกุลรัตน์ พุทธิพิษ  Miss Kulrat Phuttihphit  
76412602007  นางสาวเจนจินันท์ อยู่ทรัพย์  Miss Janjinun Yoosub  
86412602008  นางสาวชนากานต์ พรมวงค์  Miss Chanakan Phromwong  
96412602009  นางสาวชื่นนภา ทองดอนเกรื่อง  Miss Chunnapa Thongdongreung  
106412602010  นางสาวชุติมา จตุรไพบูลย์กุล  Miss Chutima Jaturapaiboonkun  
116412602011  นางสาวทัศนีย์วรรณ ดาเรือง  Miss Tadsaneewan Daruang  
126412602012  นางสาวธัญญลักษณ์ษณา แสนสุวรรณ  Miss Thanyalaksana Saensuwan  
136412602013  นางสาวธิดารัตน์ แก้วแย้ม  Miss Thidarat Kaewyaem  
146412602014  นางสาวนิภาวรรณ สิงห์มา  Miss Niphawan Singma  
156412602015  นางสาวปิยกมล สิงห์รักษ์  Miss Piyakamon Singrak  
166412602016  นางสาวพิมผการณ์ วรกรรณ์  Miss Phimphakan Worakan  
176412602017  นางสาวภคพร พุ่มพันฆ้อง  Miss Pakhaporn Phumphankong  
186412602018  นางสาวรัตติกร สุวรรณา  Miss Rattikorn Suwanna  
196412602019  นางสาววราภรณ์ สุขจะ  Miss Waraporn Sukja  
206412602020  นางสาวสุทธิดา เทศประสิทธิ์  Miss Sutthida Thetprasit  
216412602021  นางสาวสุธิดา ทมโท  Miss Suthida Thomtho  
226412602022  นางสาวสุพาวิดา คงทอง  Miss Suphawida Khongthong  
236412602023  นางสาวสุวภัทร ทองคำ  Miss Suwaphat Thongkham  
246412602024  นางสาวอัฐภิญญา จูมาศ  Miss Attapinya Joomas  
256412602025  นางสาวเอมวิกา ทองโต  Miss Aemwika Thongto  
266412602026  นายจตุพัชร ฐานุสรณ์  Mr. Jatuphat Thanusorn  
276412602027  นายปวรุตม์ ศรีเพ็ชร  Mr. Pavarut Sriphet  
286412602028  นายวัตน์ชัย จันทร์เขียว  Mr. Wattchai Chankaew  
296412602029  นายวีรวัฒน์ ก้อนสมบัติ  Mr. Weerawat Konsombut  
306412602030  นายสหรัฐ สงบภัย  Mr. Saharat Sahngbphai  
316412602031  นายอภิวัฒน์ รอสูงเนิน  Mr. Apiwat Rowsungnurn  
326412602032  นายอัมรินทร์ บุญสวน  Mr. Ammarin Boonsuan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412602033  นายเอกภพ ปรางมาศ  Mr. Aekkaphop Prangmas  
346412602100  นายพรเทพ นาคสู่สุข  Mr. Pornthap Naksusuk