มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412602034  นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ชรบูรณ์ปี้  Miss Kanyarat Phetchaboonpi  
26412602035  นางสาวขวัญชนก จูด้วง  Miss Kwanchanog Juduang  
36412602036  นางสาวณิชกุลณพิมภ์ ไชยเพียร  Miss Nichakulnapim Chaipien  
46412602037  นางสาวดลฤทัย ยวนแห่ว  Miss Donliuthai Yuanhaew  
56412602038  นางสาวบัณฑิตา เลี้ยงไล้  Miss Bantita Lianglai  
66412602039  นางสาวปณิตา อินปลัด  Miss Panita Inpalad  
76412602040  นางสาวปวรรัตน์ นรา  Miss Prawonrat Nara  
86412602041  นางสาวปิยรัตน์ รวงสวาท  Miss Piyarat Ruangsawat  
96412602042  นางสาวพัชริยาพร ชัยสาด  Miss Patchariyaporn Chaisad  
106412602043  นางสาวเพียงขวัญ กองเงิน  Miss Piangkhuan Kongngeon  
116412602044  นางสาวภัทราภรณ์ โตบำรุง  Miss Pattharaporn Tobamroung  
126412602045  นางสาวรติกร ลามี  Miss Ratikon Lamee  
136412602046  นางสาวริจิรา เนตรผง  Miss Rijira Netphong  
146412602047  นางสาววนิดา จารัตน์  Miss Wanida Jarat  
156412602048  นางสาววริยา แคล้วภัย  Miss Wariya Kaeopai  
166412602049  นางสาววันวิสาข์ เอี่ยมราชวงค์  Miss Wanwisa Aiamratchawong  
176412602050  นางสาววีรยา หงษ์ทอง  Miss Weeraya Hongthong  
186412602051  นางสาวศศิธร คำหม  Miss Sasithon Khamhom  
196412602052  นางสาวศิริพร แสงศรี  Miss Siriporn Saengsiri  
206412602053  นางสาวสุประวีณ์ เทศกุล  Miss Suprawee Thetsakun  
216412602054  นางสาวสุพิชชา เถื่อนมนเทียร  Miss Suphitcha Thueanmonthian  
226412602055  นางสาวสุภิญญา มีผล  Miss Suphinya Meephon  
236412602056  นางสาวสุรัสวดี สุวรรณพุฒ  Miss Suratsawadee Suwanaphut  
246412602057  นางสาวอรปรียา คำมิ่ง  Miss Onpeeya Khamming  
256412602058  นางสาวอัจจนา ประเสริฐสิทธิ์  Miss Atjana Prasoetsit  
266412602059  นายธนภูมิ เธียรไทย  Mr. Tanaphum Tainthai  
276412602060  นายธนากร จารุสุมน  Mr. Thanakorn Jarusumon  
286412602061  นายธนากร พึ่งพิณ  Mr. Thanakon Puengpin  
296412602062  นายปฏิภาณ ประสารวงค์  Mr. Patiphan Prasanwong  
306412602063  นายปรเมษฐ์ ลีลเสถียรกุล  Mr. Poramed Leelasathiaenkul  
316412602064  นายรชตะ สุรรัตน์  Mr. Rachata Surarat  
326412602065  นายสุภกิจ ภู่บุญ  Mr. Suphakit Phuboon  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412602066  นายสุภัควี พิมพ์สวัสดิ์  Mr. Supakkawee Pimsawat