มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412602067  นางสาวกชกรพรรณกนก พูแดง  Miss Kochakornphankanok Phudaeng  
26412602068  นางสาวกฤติยา สมศรี  Miss Kittiya Somsri  
36412602069  นางสาวชนัดดา ชันยาสุบ  Miss Chanadda Chanyasub  
46412602070  นางสาวชุติมณทน์ พรหมอยู่  Miss Chutimon Promyoo  
56412602071  นางสาวณัฐพร สกุลแก้ว  Miss Nutthaporn Sakulkaew  
66412602072  นางสาวธัญลักษณ์ เงินเรียน  Miss Thanyalak Ngoenrian  
76412602073  นางสาวนันท์นภัส ชาบาง  Miss Nannapat Chabang  
86412602074  นางสาวนิธินันท์ กุหลาบเทียม  Miss Nitinan Kulaptheam  
96412602075  นางสาวบริรักษ์ เป็งจา  Miss Borilak Paengja  
106412602076  นางสาวประภาภรณ์ โม้อ้วน  Miss Praphaphon Moouan  
116412602077  นางสาวปาริชาติ เขียวขำ  Miss Parichat Khiawkham  
126412602078  นางสาวพัชรพร แซ่ม้า  Miss Phatcharaporn Saema  
136412602079  นางสาวพิมพ์ลภัส พรมทุ่ง  Miss Phimlaphat Promthung  
146412602080  นางสาวเฟื่องฟ้า ขำนาพึง  Miss Furangfa Khamnaphueng  
156412602081  นางสาวภูษิตา พิมพ์แก้ว  Miss Phusita Pimkaewo  
166412602082  นางสาวยลดา กล่อมผา  Miss Yonlada Klompha  
176412602083  นางสาววรนุช พรมสอาด  Miss Worranut Promsaard  
186412602084  นางสาววริษา นวะแก้ว  Miss Warisa Nawakaew  
196412602085  นางสาวศริญญา วงศ์รอด  Miss Sarinya Wongrod  
206412602086  นางสาวสรนันท์ เศรษฐสุข  Miss Soranan Settasuk  
216412602087  นางสาวสุกัญญา ศรีสุข  Miss Sukanya Srisuk  
226412602088  นางสาวสุรัสวดี สาระวัน  Miss Suraswadee Sarawan  
236412602089  นางสาวอังสุมาลิน พันธ์เหล็ก  Miss Angsumalin Phanlek  
246412602090  นางสาวอานิญชยา สุวรรณ์  Miss Anichaya Suwan  
256412602091  นายฐพัฐนสิน ศกุนแก้วหงษ์  Mr. Thapatthanasin Sakunkeawohong  
266412602092  นายณธัชพงศ์ ดาด้วง  Mr. Natatchapong Daduang  
276412602093  นายธนพงษ์ เพชรสุข  Mr. Thanapong Phetsuk  
286412602094  นายธีรภัทร์ จันทวน  Mr. Teeraphat Jantuan  
296412602095  นายปวริศ ศรีแก้ว  Mr. Pawarit Srikaew  
306412602096  นายวรเชษฐ์ รอดสิน  Mr. Worachet Rodsin  
316412602097  นายวุฒิไกร รอดอ่อง  Mr. Voottikrai Rodaong  
326412602098  นายศิวกร วรรณรัตน์  Mr. Siwakorn Wannarat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412602099  นางสาวนิราพร ภัทรยีหวา  Miss Niraporn Phattharayiwa