มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412622001  นางสาวกัลญาณี พยุงผล  Miss Kanlayanee Phayungphon  
26412622002  นางสาวชมพูนุท พุทธสงกรานต์  Miss Chompoonut Pudthasonkran  
36412622003  นางสาวฑิตยา พงศ์โอภาส  Miss Thitaya Pongophat  
46412622004  นางสาวณมน คำสิมมา  Miss Namons Khamsimma  
56412622005  นางสาวพัชริดา สารมะโน  Miss Patcharida Sanmano  
66412622006  นางสาววรรณิกา มั่นคงดี  Miss Wannika Munkongdee  
76412622007  นางสาวสไบพร โจทย์พิมาย  Miss Sabaiporn Chotphimai  
86412622008  นางสาวสิริวรรณ เกิดวงศ์หงส์  Miss Siriwan Koedwonghong  
96412622009  นางสาวสุภาวดี มหาราช  Miss Suphawadee Mahalat  
106412622010  นางสาวอรปรียา ปลูกงาม  Miss Onpriya Plukngam  
116412622011  นายกฤษณะ วงค์บุรี  Mr. Kritsana Wongbure  
126412622012  นายจริม ศรีม่วง  Mr. Jarim Srimuang  
136412622013  นายจักรพรรณ์ แดงชาวนา  Mr. Jakkapan Dangchawna  
146412622014  นายชนาธิป มากจีน  Mr. Chanathip Makchin  
156412622015  นายนรวัฒน์ ศิริวงษ์วัฒนา  Mr. Norawat Siriwongwatthana  
166412622016  นายปัญญพัฒน์ คำเอี่ยม  Mr. Panyapat Kamiam  
176412622017  นายพงศ์พิสุทธิ์ จินดานิล  Mr. Phogphisut Chindanil  
186412622018  นายพชรดนัย อินนุช  Mr. Pacharadanai Innuch  
196412622019  นายพัสกร คำพุฒ  Mr. Patsakorn Kumput  
206412622020  นายภูริทัต โพธิ์ศรี  Mr. Phurithat Phosri  
216412622021  นายภูวนินทร์ ภักดีโต  Mr. Phuvanin Phakdeeto  
226412622022  นายรติพล ถือมั่น  Mr. Ratipon Tuemon  
236412622023  นายวุฒิชัย ปลื้มจันทึก  Mr. Wuttichai Pluemchanthuek  
246412622024  นายศิริวัฒน์ ชมกลิ่น  Mr. Siriwat Chomklin  
256412622025  นายอภิสิทธิ์ นวลละออง  Mr. Apisit Nuallaong