มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412622026  นางสาวชนิกานต์ เรไร  Miss Chanikan Rairay  
26412622027  นางสาวชาลิสา ขอบใจ  Miss Chalisa Khobchai  
36412622028  นางสาวปิยธิดา บุญฤทธิ์  Miss Piyathida Bunyarit  
46412622029  นางสาวรนิตา พันกำ  Miss Ranita Phankam  
56412622030  นางสาววาสนา วิมลมงคลพร  Miss Wasana Wimonmongkolporn  
66412622031  นางสาวศุภานัน แก่นโงน  Miss Suphanan Kaenngon  
76412622032  นางสาวเอมวลี ปานภู่  Miss Amwalee Panpoo  
86412622033  นายกิจติศักดิ์ ดาวเรือง  Mr. Kittisak Daorueang  
96412622034  นายกิตติภพ สุริวงค์  Mr. Kittiphob Suriwong  
106412622035  นายชนาธิป บุญต่อ  Mr. Chanathip Boontro  
116412622036  นายณนธวัชร โพธิ์เต็ม  Mr. Nontawach Phoetem  
126412622037  นายณัฐการุณ ยงสวาสดิ์  Mr. Natthakarun Yongsawat  
136412622038  นายณัฐชัย ปั้นนกเขียว  Mr. Nuttachai Punnokkheaw  
146412622039  นายทรงพล ทองเดช  Mr. Songphon Thongdech  
156412622040  นายธนภัทร จั่นจีน  Mr. Thanapat Junjeen  
166412622041  นายธีรภัทร นาสุกเอี่ยม  Mr. Thiraphat Naksuk-Aiam  
176412622042  นายธีระศักดิ์ ภูริสิทธิ์สกุล  Mr. Teerasak Phurisitsakun  
186412622043  นายนลธวัฒน์ ภูกัน  Mr. Nolthawat Pookan  
196412622044  นายภูมิพิสิษฐ์ ปัญญาแก้ว  Mr. Phumpisit Panyakeaw  
206412622045  นายวรามิตร สืบพันธุ์ดี  Mr. Waramit Suebphandee  
216412622046  นายศักย์ศรณ์ มิ่งรักษา  Mr. Sakson Mingraksa  
226412622047  นายศุภณัฐ ขุนทอง  Mr. Suphanat Khunthong  
236412622048  นายอนุกูล โตเอี่ยม  Mr. Anukun Toaiam