มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412625001  นางสาวกัญญาภัค แก้วบุรี  Miss Kanyapack Kaewburil  
26412625002  นางสาวกิตสุดา คำเมฆ  Miss Kitsuda Khummek  
36412625003  นางสาวชไมพร กัญญาประสิทธิ์  Miss Chamaiporn Kanyaprasit  
46412625004  นางสาวญาราภรณ์ มากมี  Miss Yaraporn Markmee  
56412625005  นางสาวณัฐกานต์ ไชยเอม  Miss Natthakan Chaiem  
66412625006  นางสาวธิดารัตน์ บัวคำ  Miss Thidarat Boukhom  
76412625007  นางสาวนฤมล ทองจันทร์  Miss Naruemon Thongchan  
86412625008  นางสาวบุญญาพร เกษา  Miss Bunyaphon Kesa  
96412625009  นางสาวปนัดดา สำราญ  Miss Panadda Samran  
106412625010  นางสาวปรียารัตน์ ศรีดำเดช  Miss Preyarat Sredamdach  
116412625011  นางสาวพัชรพร แซ่เฮ่อ  Miss Patcharapon Saeher  
126412625012  นางสาวพัฒน์จิรา บุญรุฬ  Miss Phatjira Boonloon  
136412625013  นางสาวพิชามญชุ์ ม้าทอง  Miss Phichamon Mathong  
146412625014  นางสาวพีรยา เนตรคำ  Miss Peeraya Netkham  
156412625015  นางสาวภูริษา พัดเถื่อน  Miss Phurisa Phattuean  
166412625016  นางสาวรัชนีกร บัวศรี  Miss Ratchaneekorn Buasri  
176412625017  นางสาววรรณกานต์ ชมเชย  Miss Wannakan Chomchoei  
186412625018  นางสาววรรณภา อุดทุมราช  Miss Wannapha Udthumrat  
196412625019  นางสาววิไลพร บุญประกอบศิลป์  Miss Wilaiphon Boonprakobsin  
206412625020  นางสาวศรินญารัตน์ สังข์เที่ยง  Miss Sarinyarat Sangthiang  
216412625021  นางสาวสัตตบงกช ทรัพย์ทอง  Miss Sattabongkoch Supthong  
226412625022  นางสาวสุชัญญา ปิตินิตย์นิรันดร์  Miss Suchanya Pitinitnirun  
236412625023  นางสาวอนุรดี ไตรเลอเกียรติ  Miss Anuradee Trilerkiat  
246412625024  นางสาวอนุสรา พวงแก้ว  Miss Anusara Poungkaew  
256412625025  นางสาวอาภาภรณ์ บุญช่วย  Miss Arpaporn Boonchuay  
266412625026  นายจีรวัฒน์ ประสานทอง  Mr. Jeerawat Prasanthong  
276412625027  นายชุณห์ บุญทศ  Mr. Choon Boonthos  
286412625028  นายธวัชชัย คำพนม  Mr. Thawatchai Kampanom  
296412625029  นายธีรศักดิ์ จอมศรี  Mr. Theerarak Jomsri  
306412625030  นายธีระวัฒน์ พิงจันอัด  Mr. Theerawat Phingchan-Ad  
316412625031  นายบุญฤทธิ์ ยังเหม็น  Mr. Bunyarit Yangmen  
326412625032  นายปฏิพัฒน์ บ้ำชาวนา  Mr. Patiphat Bamchaona  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412625033  นายปลายมาศ สืบบุญ  Mr. Praymach Suebboon  
346412625034  นายภูริ ภู่กลัด  Mr. Phuri Phuklad  
356412625035  นายศักดา บุญก่อ  Mr. Sakda Booonkor  
366412625036  นายสุวัฒน์ สวัสดิ์รักษา  Mr. Suwat Sawatraksa  
376412625037  นางสาววิภา อินแขวง  Miss Wipha Inkhaeong  
386412625038  นางสาวอัจฉราพร กันนา  Miss Atcharapron Kanna  
396412625039  นางสาวจิรัชญา ถนัดค้า  Miss Chiratchaya Thanadka  
406412625040  นางสาวศิริลักษณ์ สายทองทวี  Miss Sirilak Saytongtawee