มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412615001  นางสาวกนกวรรณ อภิชัยเฉลิมวงศ์  Miss Kanokwan Aphichaichaloemwong  
26412615002  นางสาวกมนนุช จันอักษร  Miss Kamonnuch Chanoakson  
36412615003  นางสาวกรพินธุ์ แสงรัตน์  Miss Korapin Seangrat  
46412615004  นางสาวกัญญาพร ทาดวงตา  Miss Kanyaporn Thadoungta  
56412615005  นางสาวครองขวัญ สิงห์ตา  Miss Krongkwan Singta  
66412615007  นางสาวณัฐญดา ใจดี  Miss Natyada Jaidee  
76412615008  นางสาวณัฐณิชา อารยพงศ์สกุล  Miss Natnicha Arayapongsakul  
86412615009  นางสาวณัฐธิดา บัวคง  Miss Natthida Buakhong  
96412615010  นางสาวดาราพร พร้าโมต  Miss Daraporn Pramot  
106412615011  นางสาวตฤณ มั่นคงเจริญกุล  Miss Trin Munchongjarinkun  
116412615012  นางสาวธัญธร ทองยิ้ม  Miss Thanyathorn Thongyim  
126412615013  นางสาวนัฐมน คำผิวภา  Miss Nattamon Khamphiopha  
136412615014  นางสาวนิจชนันท์ ทองมา  Miss Nidchanun Thongma  
146412615015  นางสาวนิชดา จาดเปรม  Miss Nitchada Jadprem  
156412615016  นางสาวปัทมา คงคาลัย  Miss Patthama Khongkhalai  
166412615017  นางสาวพัชรนันท์ พลพักตร์  Miss Patcharanan Ponpak  
176412615018  นางสาวลัดดาวัลย์ วงวิสาร  Miss Laddawan Wongwisan  
186412615019  นางสาวลายทอง เนตรแก้ว  Miss Laitong Netkaew  
196412615020  นางสาวศุภลักษณ์ บัวเถียร  Miss Supalak Buatiean  
206412615021  นางสาวสวิตตา จันจองคำ  Miss Sawitta Janjongkam  
216412615022  นางสาวสิรินันท์ ทองคมขำ  Miss Sirinun Thongkomkham  
226412615023  นางสาวหทัยชนก ช่วยไทย  Miss Hathaichanok Chaoythai  
236412615024  นายจักรกฤษณ์ ตระหนี่  Mr. Chakkit Trani  
246412615025  นายธารินทร์ แย้มนัดดา  Mr. Tharin Yamnadda  
256412615037  นางสาวปวิดา นาสิงห์คาร  Miss Pawida Nasinghkarn  
266412615039  นางสาวพิยดา อัมรนันท์  Miss Piyada Aumaranant  
276412615050  นายศุภชัย บุญชิด  Mr. Suphachai Bunchit