มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412615006  นางสาวณัฐกานต์ สิงห์สาธร  Miss Natthakan Singsatorn  
26412615026  นางสาวกนกวรรณ โสภา  Miss Kanokwan Sopa  
36412615027  นางสาวกาญจนาพร ไกลวงษา  Miss Kanjanaporn Klaiwongsa  
46412615028  นางสาวจารุนันท์ บุญมาก  Miss Jarunan Boonmak  
56412615029  นางสาวชัญญา แก้วทชาติ  Miss Chanya Kaewthachat  
66412615030  นางสาวณัฐริณีย์ เสนาอุดร  Miss Nattharinee Senaudorn  
76412615031  นางสาวดาริกา ตาสุวรรณ  Miss Darika Tasuwan  
86412615032  นางสาวธิดารัตน์ แก้วสีทอง  Miss Thidarat Kaewsithong  
96412615033  นางสาวน้ำเงิน ศรีคง  Miss Namengin Srikhong  
106412615034  นางสาวปพิชญา จันลา  Miss Papichaya Janla  
116412615035  นางสาวประกายดาว ถุงเกตุแก้ว  Miss Prakaidao Thungketkaeo  
126412615036  นางสาวปรียานุช โกปั้น  Miss Preeyanuch Kopan  
136412615038  นางสาวพลอยชมภู บัวกล้า  Miss Ploychomphoo Buakla  
146412615040  นางสาวรัชดาภร สิงห์เถื่อน  Miss Ratchadaporn Singtuen  
156412615041  นางสาววรรณกานต์ จันทร์เคน  Miss Wannakarn Janken  
166412615042  นางสาววิศุตรา ธัญญอุดม  Miss Wisutra Thanyaaudom  
176412615043  นางสาวศิริพร ขำอินทร์  Miss Siriphorn Khamin  
186412615044  นางสาวสุกัญญา หมอยาเก่า  Miss Sukanya Moryakao  
196412615045  นางสาวอนัญญา บุบผาวรรณา  Miss Ananya Bupphawaanna  
206412615046  นางสาวอมลวรรณ วรรณเวช  Miss Amonwan Wannawet  
216412615047  นางสาวอโรชา ลิ้มปฏิภาณ  Miss Arocha Limpatiphan  
226412615048  นางสาวอารีย์รัตน์ ยอดขำ  Miss Areerat Yodkham  
236412615049  นายวัชรพงษ์ เสือจันทร์  Mr. Watcharapong Suajan