มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412404001  นางสาวกนกพร เถื่อนวงค์  Miss Kanokphon Thueanwong  
26412404002  นางสาวกรรวี แซ่ย่าง  Miss Konrawee Saeyang  
36412404003  นางสาวกัณฐมณี สังเกตจิต  Miss Kanthamanee Sangketjit  
46412404004  นางสาวกิตติกา เขียวงาม  Miss Kittika Khiawngam  
56412404005  นางสาวขวัญฉัตร แตงอ่ำ  Miss Khwanchat Taengam  
66412404006  นางสาวจิตตานันท์ จันสน  Miss Jittanan Jonson  
76412404007  นางสาวจิรวรรณ คำสุข  Miss Jirawan Kamsuk  
86412404008  นางสาวจิราพัชร ปานพลอย  Miss Jirapat Panploy  
96412404009  นางสาวชนิสรา ช้างสีทอง  Miss Chanitsara Changseetong  
106412404010  นางสาวชนิสรา พิรณฤทธิ์  Miss Canisara Phironrit  
116412404011  นางสาวชนุตรา ทองแจ้ง  Miss Chanutra Tongjang  
126412404012  นางสาวญาดา ดีหลี  Miss Yada Deehlee  
136412404013  นางสาวณภัทร พลชะนะ  Miss Napat Ponchana  
146412404014  นางสาวณัฐนภัส วงษ์ยรา  Miss Natnapas Wongyara  
156412404015  นางสาวณัฐสุดา ดิษฐรอด  Miss Natsuda Ditrod  
166412404016  นางสาวดลนภา เดชะผล  Miss Dolnapa Dechapon  
176412404017  นางสาวธนัชชา ศรณรงค์  Miss Thanatcha Sornnarong  
186412404018  นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสุรินทร์  Miss Thanyalak Seesurin  
196412404019  นางสาวปดิวรดา ชื่นใจ  Miss Padiworada Chuenjai  
206412404020  นางสาวปนัดดา แผลงศร  Miss Panadda Paengsorn  
216412404021  นางสาวปรารถนา อินทร์งาม  Miss Pratthana Ainsngam  
226412404022  นางสาวพรศิริ ยองใย  Miss Pornsiri Yongyai  
236412404023  นางสาวพิชยา รอดเมือง  Miss Phitchaya Rotmueang  
246412404024  นางสาวพิมพ์ผกา โพธิ์เจริญ  Miss Phimphaka Phocharoen  
256412404025  นางสาวมณีรัตน์ มั่นประสงค์  Miss Maneerat Manprasong  
266412404026  นางสาวรสริน ริกัง  Miss Rossarin Rikang  
276412404027  นางสาวรัชชนก ขวัญพรม  Miss Ratchanok Kwanprom  
286412404028  นางสาววรัญญา แก้ววาว  Miss Warunya Kaewwao  
296412404029  นางสาววิลาวัลย์ แสวงผล  Miss Wilawan Sawaengpol  
306412404030  นางสาวสุธิดา ใสขาว  Miss Suthida Saikhaw  
316412404031  นางสาวสุนิศา จิตกล้า  Miss Sunisa Jitkla  
326412404032  นางสาวสุวิสา คงชาฤทธิ์  Miss Suvisa Khongcharit  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412404033  นางสาวอติกานต์ ผลสุด  Miss Atikan Phonsud  
346412404034  นางสาวอรพินท์ พลเดช  Miss Orapin Phondech  
356412404035  นางสาวอริสา เสี่ยงโชค  Miss Arisa Seangchok  
366412404036  นายกรกช พุทธรักษ์  Mr. Korakhot Puttaruk  
376412404037  นายซารีฟ หะยีมะมิง  Mr. Sarif Hayimaming  
386412404038  นายธนพล เพ็งสว่าง  Mr. Thanaphon Phengsawang  
396412404039  นายนันท์นภัส สิงห์จันทร์  Mr. Nannapat Singchan  
406412404040  นายนาวี ดีจริง  Mr. Navy Deejing  
416412404041  นายวรปรัชญ์ เพื่อนบ้าน  Mr. Worrapluch Phuneban  
426412404042  นายอธิพัทร มาอยู่  Mr. Athipat Mayou  
436412404043  นายเอกภพ พฤกตาล  Mr. Aekkaphop Phruektan