มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412404044  นางสาวกรรวี ประสาทพร  Miss Konrawi Prasatphon  
26412404045  นางสาวกฤติยาพร ภูศรีเทพ  Miss Kritiyaphon Phusrithep  
36412404046  นางสาวกัญญารัตน์ เพ็งยิ้ม  Miss Kanyarat Pengyim  
46412404047  นางสาวกาญจนา เพ็งคต  Miss Kanjana Pengkhot  
56412404048  นางสาวจันทมณี ชาติมนตรี  Miss Jantamanee Chartmontree  
66412404049  นางสาวฐิติกา ชมภูเครือ  Miss Thitika Chomphukhruea  
76412404050  นางสาวณัฐกฤษตรา สารีคำ  Miss Natkrittar Sareekam  
86412404051  นางสาวณัฐวดี ชูเที่ยง  Miss Natwadi Choothiang  
96412404052  นางสาวนันทิกานต์ ยาสกูล  Miss Nanthikan Yasakun  
106412404053  นางสาวน้ำเพ็ชร จรแจ่ม  Miss Namphet Johnjaem  
116412404054  นางสาวปภาวดี รุ่งอินทร์  Miss Paphawadee Rungin  
126412404055  นางสาวปัณฑิตา คงอนันต์  Miss Panthita Khongarnun  
136412404056  นางสาวปัณฑิตา อ่อนพรม  Miss Pantita Onprom  
146412404057  นางสาวปิยธิดา แปลกจริง  Miss Piyathida Plakjring  
156412404058  นางสาวพรกนก จันทร์ท้วม  Miss Phonkanok Janthoum  
166412404059  นางสาวเพชรลดา ใจตา  Miss Petrada Jaita  
176412404060  นางสาวภันทิลา พิกุล  Miss Pantila Pikul  
186412404061  นางสาวมาลินี พุ่มม่วง  Miss Malinee Phummuang  
196412404062  นางสาวรจรินทร์ นภาศิริปกรณ์  Miss Rotjarin Naphasiripakorn  
206412404063  นางสาววรรณษา แปลกจริง  Miss Wannasa Plakjing  
216412404064  นางสาวไวโอลิน นพศิริ  Miss Violin Nopsiri  
226412404065  นางสาวสุชาวดี กันเมือง  Miss Suchawadee Kanmung  
236412404066  นางสาวสุณัฐชา ศรีแก้ว  Miss Sunatcha Srikaeo  
246412404067  นางสาวสุนิษา เรือนแก้ว  Miss Sunisa Rueankaeo  
256412404068  นางสาวสุวรรณี โขโลจวง  Miss Suwannee Kholochuang  
266412404069  นางสาวอนัญญา กันเพ็ง  Miss Ananya Kanpheng  
276412404070  นางสาวอนันตญา มีชม  Miss Anantaya Meechom  
286412404071  นางสาวอัฐชญาดา เลิศล้ำ  Miss Oatchayada Lertlam  
296412404072  นางสาวอินทิรา ปันใจ  Miss Inthira Panjai  
306412404073  นางสาวอุทัยวรรณ พรมแจ้ง  Miss Uthaiwan Phromchaeng  
316412404074  นายจตุพนธ์ เจนธารากิจ  Mr. Jatupol Janturakit  
326412404075  นายณฐนนท์ คุ้มแสง  Mr. Nathanon Kumsang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412404076  นายธนพล เลียงกาทิพย์  Mr. Thanaphon Liangkathip  
346412404077  นายปุณยวีร์ บวบทอง  Mr. Punyawee Buabthong  
356412404078  นายพขร ยมแก้ว  Mr. Phachara Yomkaew  
366412404079  นายพีรณัฐ กายแก้ว  Mr. Phiranat Kaikaeo  
376412404080  นายศิลป คนการ  Mr. Sinrapa Khonkan  
386412404081  นายศุภกิจ หอมเย็น  Mr. Suphakit Homyen  
396412404082  นายศุภวิชญ์ มานักฆ้อง  Mr. Suphawit Manakkong  
406412404083  นายสุรเชษฐ์ ถาวรบุตร  Mr. Surachet Tawornbud  
416412404084  นายวุฒิพงษ์ เทพราชา  Mr. Wutthipong Thapracha  
426412404085  นายพีรพล บัวคง  Mr. Phiraphon Buakhong