มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412405001  นางสาวกันยารัตน์ สารมะโน  Miss Kanyarat Sanmano  
26412405002  นางสาวชญานี คนใหญ่  Miss Chayani Khonhai  
36412405003  นางสาวชลธิชา ม่วงเอี่ยม  Miss Chonthicha Munagaiam  
46412405004  นางสาวฐานิดา ธูปคุ้ม  Miss Thanida Thoopkhum  
56412405005  นางสาวณัชชา ห้าวหาญ  Miss Natcha Haohan  
66412405006  นางสาวณัฐณิชา ฉิมลี  Miss Natnicha Chimiee  
76412405007  นางสาวธนัญญา คงสมบัติ  Miss Thananya Kongsombut  
86412405008  นางสาวธีรดา คำพาดี  Miss Teelada Khampadee  
96412405009  นางสาวเบญจมาศ เลื่อมเงิน  Miss Benjamart Luem-Ngeon  
106412405010  นางสาวปฏิญญา จันทร์สนิท  Miss Patinya Jansanit  
116412405011  นางสาวพัชรวรรณ หลิมศิริวงศ์  Miss Patcharawan Limsiriwong  
126412405012  นางสาวพิมลนาฏ บุญหนัก  Miss Pimonnat Bunnak  
136412405013  นางสาววนัชพร บุญมาก  Miss Wanadchaporn Boonmak  
146412405014  นางสาววลัยลักษณ์ มโหฬาร  Miss Walailak Mahoran  
156412405015  นางสาววาสนา โชคชื่น  Miss Wassana Chokchuen  
166412405016  นางสาววิภารัตน์ อินทราช  Miss Wipharat Intharat  
176412405017  นางสาวสุจิวนันท์ สอนหัก  Miss Sujiwanan Sonhak  
186412405018  นางสาวสุชัญญา บุญคง  Miss Suchanya Boonkong  
196412405019  นางสาวสุพรหมพร เมฆโพธิ์  Miss Suphrmphon Makpho  
206412405020  นางสาวสุภาภรณ์ นิลวดี  Miss Supaporn Ninwadee  
216412405021  นางสาวสุภาวดี แก้วบังเกิด  Miss Supawabee Kaewbangkoed  
226412405022  นางสาวสุภาวดี ศรีแผ้ว  Miss Supawadee Sripeaw  
236412405023  นางสาวอริษา บางสาลี  Miss Arisa Bangsalee  
246412405024  นางสาวอัจฉรา สังข์ทอง  Miss Achara Sangthong  
256412405025  นางสาวอัญชลี กรุดทอง  Miss Anchalee Krutthong  
266412405026  นายกิตติพศ มะโนเพียว  Mr. Kittiphod Manophiao  
276412405027  นายจิรภัทร์ ท้วมยัง  Mr. Jirapat Thuamyang  
286412405028  นายณภัทร ภู่เสม  Mr. Napat Phoosem  
296412405029  นายณัฐกิตติ์ ไกรทอง  Mr. Natthakit Kaithong  
306412405030  นายณัฐวุฒิ มีบุตร  Mr. Natthawut Meebut  
316412405031  นายณัฐวุฒิ วันศรี  Mr. Natthawut Wansri  
326412405032  นายธนากร สุขสวาสดิ์  Mr. Tanakorn Sooksawat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412405033  นายธีระศักดิ์ แย้มใย  Mr. Teerasak Yamyai  
346412405034  นายนฤเบษ จันทะคุณ  Mr. Narubase Jantakhun  
356412405035  นายพัสกร รักนาค  Mr. Patsakorn Raknak  
366412405037  นายสิทธิพล ขำไชโย  Mr. Sitthiphon Khamchaiyo  
376412405038  นายอรรถชัย แซ่อึ้ง  Mr. Aattachai Saeoueng