มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412405036  นายพีรพงษ์ เรืองศิริ  Mr. Peerapong Ruengsiri  
26412405039  นางสาวกรวีร์ ศรีม่วง  Miss Korawee Sreemuang  
36412405040  นางสาวกัลยา นาสิงห์คาล  Miss Kanlaya Nasingkhal  
46412405041  นางสาวจันทร์จิรา บุญช่วย  Miss Janjira Boonchauy  
56412405042  นางสาวจุฑารัตน์ สงทิม  Miss Jutharat Songtim  
66412405043  นางสาวชัชฎาภรณ์ ยอดแก้ว  Miss Chatchadaporn Yodkaew  
76412405044  นางสาวฐิติชญา ศรีมา  Miss Thitichaya Srima  
86412405045  นางสาวฐิติยา วงษ์หิรัญ  Miss Thitiya Wonghiran  
96412405046  นางสาวณัฎฐณิชา พรมสอน  Miss Natthanicha Phromson  
106412405047  นางสาวณัฐกานต์ ปานศรี  Miss Natthakarn Pansri  
116412405048  นางสาวณัฐธิดา พูลยอด  Miss Natthida Phoonyod  
126412405049  นางสาวณัฐนันท์ ดีอ้น  Miss Natthanan Deoon  
136412405050  นางสาวธนาภรณ์ โหมดมา  Miss Tanaporn Modma  
146412405051  นางสาวนนท์ธีญาภรณ์ ชูจิตร  Miss Nontheeyaphorn Chujit  
156412405052  นางสาวนิลสุดา อ้นมณี  Miss Ninsuda Aonmanee  
166412405053  นางสาวบุญญรัตน์ ถนอมชื่อ  Miss Boonyarut Thanomchue  
176412405054  นางสาวบุษกล ศรีบุญ  Miss Butsakol Sriboon  
186412405055  นางสาวภัทรนันท์ กุลเกลี้ยง  Miss Pattharanan Kulkliang  
196412405056  นางสาววรรณษา ดอนจิ๋วไพร  Miss Wannasa Donjiwprai  
206412405057  นางสาววรินรำไพ ฟักเจริญ  Miss Warinramphai Fakcharoen  
216412405058  นางสาววัสรา กัมปนาท  Miss Wassara Kampanat  
226412405059  นางสาววิจิตรา สารีเกิด  Miss Wijitra Sareekoed  
236412405060  นางสาววิจิตริดา สุวรรณรัตน์  Miss Wijitrida Suwannarat  
246412405061  นางสาวสุภาภรณ์ นันใจยะ  Miss Supaporn Nanjaiya  
256412405062  นางสาวสุวิมล บุญหล่อ  Miss Suwimol Boonlor  
266412405063  นางสาวอัจฉริยา อินทะกูล  Miss Atchariya Intakool  
276412405064  นายกฤษฎา ทองรัตน์  Mr. Kritsada Thongrat  
286412405065  นายก้องเกียรติ สุขสัมพันธ์  Mr. Kongkiat Sooksampan  
296412405066  นายกัสกร แสงอาทิตย์  Mr. Kussakorn Saengarthit  
306412405067  นายเกษม ศรีเกษม  Mr. Kasem Srikasem  
316412405068  นายชยุตพงศ์ พุทธนารายณ์  Mr. Chayuttaphong Phutthanarai  
326412405069  นายณัฐกิตติ์ เหล็กกล้า  Mr. Natthakit Lekkla  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412405070  นายณัฐดนัย เอ็งประเสริฐ  Mr. Nutdanai Angprasert  
346412405071  นายธีรภัทร ปิยะเวชการ  Mr. Teerapat Piyawetchakarn  
356412405072  นายปิติพล สิงห์ชู  Mr. Pitipon Singchoo  
366412405073  นายศิวกร ยอดคง  Mr. Siwakorn Yodkong  
376412405074  นายสุปะเกียรติ์ ขวัญสูงเนิน  Mr. Supakiad Khwansungnoen  
386412405075  นายวทัญญู จันทวน  Mr. Wathanyu Chanthuan