มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412238001  นางสาวธนพร ชาวนาฝ้าย  Miss Thanaporn Chawnafay  
26412238002  นางสาวนภัสกร น่วมด้วง  Miss Naphatsakorn Naumdaung  
36412238003  นางสาวกัญญาณัฐ บุญสิงห์  Miss Kanyanut Boonsing  
46412238004  นางสาวธัญจิรา พึ่งจาบ  Miss Thanjira Phuengchap  
56412238005  นางสาวน้ำพลอย ยศสมบัติ  Miss Namphloy Yddsombat  
66412238006  นางสาวเขมิศรา รัศมี  Miss Khemisara Ratsami  
76412238007  นางสาวมณิภา สบายเนตร์  Miss Manipha Sabainate  
86412238008  นางสาวกนิษฐา สิงห์ลอ  Miss Kanittha Singlo  
96412238009  นางสาวอาริสา สุวรรณสิทธิ์  Miss Arrisa Suwannasit  
106412238010  นางสาววรรณิษา เอี่ยมศรี  Miss Wannisa Alemsri  
116412238011  นายศศิลป์ คำปลิว  Mr. Sasin Khamplio  
126412238012  นายพงศ์พาณิชย์ คีรีกุลไพศาล  Mr. Pongpanit Keereekulpaisan  
136412238013  นายก้องภพ เดชคงคา  Mr. Kongpop Detkongka  
146412238014  นายกษิดิศ โตจริง  Mr. Kasidit Tochring  
156412238015  นายอภิสิทธิ์ ธรรมศรีชอบ  Mr. Apisit Tammasichob  
166412238016  นายธวัชชัย พลายพู่  Mr. Thawatchai Phlaiphu  
176412238017  นายธนากร เยขจร  Mr. Tanakorn Yekajon  
186412238018  นายภานุกร สุรรัตน์  Mr. Panukorn Surarat  
196412238019  นาย สหรัฐ เรียมเจริญ  Mr. Saharath Riamjaroen