มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412239001  นางสาวจิตรกัญญา สุดจำรอง  Miss Chitkanya Sudchumraung  
26412239002  นางสาวธิติยา กัลยาประสิทธิ์  Miss Thitiya Kanlayaprasit  
36412239003  นางสาวนพรัตน์ รอดคง  Miss Nopparat Rodkong  
46412239004  นางสาวนฤนาด แสงเพ็ง  Miss Naruenad Saengpaeng  
56412239005  นางสาวปราถนา แสงอรุณ  Miss Prattana Sangaroon  
66412239006  นางสาวปวริศา เค้ามูล  Miss Pawarisa Khaomoon  
76412239007  นางสาวปาจรีย์ ศักดี  Miss Pajaree Sakdee  
86412239008  นางสาวพนิดา ผิวเหลือง  Miss Panida Paewlieng  
96412239009  นางสาวพรนภา ทะประสิทธ์จิตต์  Miss Pornnapa Taprasidjit  
106412239010  นางสาวพรพิมล พรหมมินทร์  Miss Pornpimon Prommin  
116412239011  นางสาวพรไพลิน แย้มโตนด  Miss Pronphailin Yaemtanod  
126412239012  นางสาวพรรณภัทร โตกำแพง  Miss Phannaphat Tokamphaeng  
136412239013  นางสาวพิมพกานต์ อุ่นเรือน  Miss Pimpakan Aunruen  
146412239014  นางสาวภัทรพร สิมมา  Miss Pattaraporn Simma  
156412239015  นางสาวรสริน อยู่พ่วง  Miss Rodsarin Oiuphuang  
166412239016  นางสาวรสสุคนธ์ บดีรัฐ  Miss Rotsukhon Bodirat  
176412239017  นางสาววนัชพร แก้วชาย  Miss Wanatchaporn Kaewchay  
186412239018  นางสาววนิษา นิลวาศ  Miss Wanisa Nilwas  
196412239019  นางสาวศศิวรรณ ศรีเขื่อนแก้ว  Miss Sasiwan Srikhuankaew  
206412239020  นางสาวศิลามณี สุขสม  Miss Silamanee Sooksom  
216412239021  นางสาวสกุลกาญจน์ โพธิ์ดี  Miss Sakunkan Phodee  
226412239022  นางสาวสรัลรัตน์ โพธิ์ขำ  Miss Saranrat Phokam  
236412239023  นางสาวสิริยากร กลัดค้ำ  Miss Siriyakorn Katkham  
246412239024  นางสาวสิริรัตน์ รอดหุ่น  Miss Sirirat Rodhun  
256412239025  นางสาวสุจรรย์จิรา น้อยพันธ์  Miss Suchanjira Noiphan  
266412239026  นางสาวสุธาสินี กิเกียน  Miss Sutasinee Kikean  
276412239027  นางสาวสุพัตรา บัวกลอย  Miss Suphattra Buakloi  
286412239028  นางสาวอริสรา ประสิทธิชัย  Miss Arisara Prasitchai  
296412239029  นายเกียรติศักดิ์ วิเศษโวหาร  Mr. Kiattisak Wisetwohan  
306412239030  นายฐานทัพ แสนสำราญ  Mr. Thanthap Saensamran  
316412239031  นายพิษณุพงษ์ สุวรรณปักษิณ  Mr. Pissanupong Suwannapaksin  
326412239032  นายภูริภัทร ปกค่าย  Mr. Phuriphat Pokkhai  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412239033  นายศักดิ์ชาย ยอดคีรี  Mr. Sakchai Yodkeirei  
346412239035  นายอัษฎา แก้วดู  Mr. Autsada Kaewdoo  
356412239036  นายอานนท์ กรรมณี  Mr. Arnon Gunmanee  
366412239073  นายพรรษกร ขวัญกลาง  Mr. Phatsakorn Khwanklang