มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412239034  นายอภิสิทธิ์ ใบทับทิม  Mr. Aphisit Baitabtim  
26412239037  นางสาวกชกร นันทสาร  Miss Koodchakon Nantasan  
36412239038  นางสาวกนกรดา ต่ายไทย  Miss Kanokrada Taithai  
46412239039  นางสาวจิรารัตน์ บุญวงษ์  Miss Jirarat Boonwong  
56412239040  นางสาวณริน สีนิน  Miss Narin Seenin  
66412239041  นางสาวณัฐชยา คลังระหัด  Miss Natchaya Khlangrahat  
76412239042  นางสาวทิพวรรณ เขียวสอาด  Miss Thippawan Keawsaard  
86412239043  นางสาวทิวาวรรณ เพชรทอง  Miss Thiwawan Phetthong  
96412239044  นางสาวนัฐธิดา ชมภู่  Miss Natthida Chompoo  
106412239045  นางสาวน้ำฝน มงคล  Miss Namfon Mongkol  
116412239046  นางสาวผกามาศ ลอยลม  Miss Pakamas Loilom  
126412239047  นางสาวพันธิสา ผ่องเเผ้ว  Miss Pantisa Pongpaw  
136412239048  นางสาวเพ็ญพิชชา นนสาลี  Miss Phenphitcha Nonsalee  
146412239049  นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์อุต  Miss Pattaraporn Janaut  
156412239050  นางสาวเรืองลาวัลย์ สินธุชัย  Miss Ruanglawan Sinthuchai  
166412239051  นางสาววรกานต์ หาชัย  Miss Worakan Hachai  
176412239052  นางสาววริศรา ปิ่นทอง  Miss Warisara Pinthong  
186412239053  นางสาววริศรา พินิจทะ  Miss Warisara Pinijta  
196412239054  นางสาวศิริประภา สุริยะ  Miss Siriprapha Suriya  
206412239055  นางสาวศิริฤทัย บัวบุญ  Miss Siriruethai Buaboon  
216412239056  นางสาวศุภาวรรณ สิงห์ลอ  Miss Supawan Singlo  
226412239057  นางสาวสโรชา สุขเลิศ  Miss Sarocha Suklerd  
236412239058  นางสาวสโรชา สุขสงค์  Miss Sarocha Suksong  
246412239059  นางสาวสุภัสสร เจริญวิบูลย์พันธ์  Miss Supatsorn Jareonwiboonpun  
256412239060  นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์พันธ์  Miss Supaporn Junpan  
266412239061  นางสาวอนุรัตน์ สงค์ประเสริฐ  Miss Anurat Songprasend  
276412239062  นางสาวอรวรา คูโบต้า  Miss Onvara Kubota  
286412239063  นางสาวอลิสา ทองหลิ้ม  Miss Alisa Thonglim  
296412239064  นางสาวอัฉรา นาสี  Miss Atchara Nasee  
306412239065  นายโกศัลษ์ ตุลัยยานนท์  Mr. Kosan Tulaiyanon  
316412239066  นายณัฐภาส ช่างคำ  Mr. Natthaphat Changkham  
326412239067  นายธนพล กลางจันทรา  Mr. Thanapon Klangchantra  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412239068  นายบุญนำ คำหอม  Mr. Bunnam Camhom  
346412239069  นายสิทธิชัย พุ่มรักซ้อน  Mr. Sittichai Phumrakson  
356412239070  นายอรรถพล ด้วงทั่ง  Mr. Atthaphon Duangthang  
366412239071  นายอาทิตย์ อิ่มจิน  Mr. Athit Aimjin  
376412239072  นางสาวจามจุรี สิงห์ทอง  Miss Jamjuree Singthong