มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412247001  นางสาวฐิติญาพัฒน์ กันหนองขาม  Miss Yaowarat Kannongkham  
26412247002  นางสาวนันทิพร ฟองสังข์  Miss Nantiporn Fongsang  
36412247003  นางสาวศิรภัสสร วงษ์ใหญ่  Miss Sirapatsorn Wongyai  
46412247004  นางสาวสุปรียา อินทร์โอภาศ  Miss Supreeya Inopas  
56412247005  นางสาวอรกัญญา เพียขันที  Miss Orakanya Phiakantee  
66412247006  นางสาวอรรถฌาวดี สอนจีน  Miss Atchawadee Sonjeen  
76412247007  นายชัยบดินทร์ ฝอยทอง  Mr. Chaibodin Foitong  
86412247008  นายณัฐกานต์ ทองแตม  Mr. Nattakan Tongtaem  
96412247009  นายณัฐดนัย บุญแท่ง  Mr. Natdanai Boontank  
106412247010  นายณัฐวุฒิ สุยะใจ  Mr. Nattawut Suyajai  
116412247011  นายเทวรัตน์ จันติ  Mr. Taevarat Chanti  
126412247012  นายธนภัทร เกิดปั้น  Mr. Tanaphat Kerdpun  
136412247013  นายธีรพงศ์ หอมชื่น  Mr. Teerapong Homchuen  
146412247014  นายธีรภัทร์ พงษ์ประยูร  Mr. Teerapat Phongprayun  
156412247015  นายนครินทร์ พรมแสง  Mr. Nakarin Promsang  
166412247016  นายนัฐพล สีผง  Mr. Natthaphon Seephong  
176412247017  นายบัญญพนต์ เอมสวัสดิ์  Mr. Bunyapon Emsawas  
186412247018  นายพงศธร หล่อฐานนท์  Mr. Pongsatorn Loetanon  
196412247019  นายพัชรพงศ์ โคตรสวรรค์  Mr. Patcharapong Khodsawan  
206412247020  นายพิทักษ์ พูลพจน์  Mr. Phithak Phunphod  
216412247021  นายรัฐนันท์ งามสอาด  Mr. Ratthanan Ngamsaard  
226412247022  นายวิบูลย์ ทรงสวัสดิ์วงศ์  Mr. Wibul Songsawatwong  
236412247023  นายวีรเชษฐ์ สายสิงห์เทศ  Mr. Weerachet Saisingthet  
246412247024  นายสิทธิพร บุญเฟื่อง  Mr. Sittipon Bunfueang  
256412247025  นายสุขสวัสดิ์ ราชา  Mr. Suksawat Racha  
266412247026  นายสุทธิชัย วงษา  Mr. Sitthichai Wongsa  
276412247027  นายอนุชิต กลิ่นชื่น  Mr. Anuchit Klenchen  
286412247028  นายธนา หว่างเชนทร์  Mr. Thana Wangchan