มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412268001  นางสาวณัฐพร สังข์ศรี  Miss Natthaporn Sangsri  
26412268002  นายธนกฤต เจิมสุขอำไพกุล  Mr. Thanakit Choemsukampaikun  
36412268003  นายธนพล รังกาวงษ์  Mr. Thanapol Rangkawong  
46412268004  นายธารณรัฐ ยิ้มมา  Mr. Thanranarat Yimma  
56412268005  นายวิสา ดาราน้อย  Mr. Wisa Daranoi