มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412272001  นางสาวชาลิสา คุ้มสา  Miss Chalisa Kumsa  
26412272002  นางสาวธัญญารัตน์ ตระกูลสา  Miss Tanyarat Trakulsa  
36412272003  นางสาวนีรชา พุ่มชะบา  Miss Niracha Phumchaba  
46412272004  นางสาวอรณิชชา ต้อนไล่  Miss Ornitcha Tonlai  
56412272005  นายกัมพล เนียมสำฤทธิ์  Mr. Kampon Niamsamrit  
66412272006  นายโกศล บุญช่วย  Mr. Koson Bunchuai  
76412272007  นายชัชยุทธ ดวงตา  Mr. Chatchayut Duangta  
86412272008  นายทรงกลด อ่ำศรี  Mr. Songkrod Amsri  
96412272009  นายธนดล สนสี  Mr. Thanadol Sonsee  
106412272010  นายธนบูรณ์ มั่นชื่น  Mr. Thanabun Manchuen  
116412272011  นายธนากร ฟูตุ้ย  Mr. Thanakron Footul  
126412272012  นายนพเกล้า มากด่าน  Mr. Noppakao Makdan  
136412272013  นายนพรัตน์ ทองทัพ  Mr. Nopparat Thongtap  
146412272014  นายพงษธรณ์ วงศ์กองแก้ว  Mr. Pongsatorn Wongkongkaew  
156412272015  นายพศวัต เกตุปั้น  Mr. Pasavut Getpun  
166412272016  นายวีรภัทร อาจบัว  Mr. Verapat Artbua  
176412272017  นายสมรัก สิทธิ์ผิน  Mr. Somrak Sittipin  
186412272018  นายสุทธิพงษ์ พรมเดช  Mr. Sutthiphong Promdet  
196412272019  นายสุทธิพจน์ ด่อนแผ้ว  Mr. Sutthiphot Donpaeo  
206412272020  นายสุรชา ซาพรม  Mr. Suracha Chaprom  
216412272021  นายอวิรุทธ์ สิงห์กลิ่น  Mr. Awirut Singklin